FØLGENDE GJELDER FOR SVARUTGIVELSE COVID-19:

  • Positive prøvesvar for pasienter testet for Covid-19, både inneliggende og primærhelsetjenesten: positive og inkonklusive svar ringes ut til kommuneoverlege eller smittevernlege/oppsporingsteam.
  • Negative prøvesvar for pasienter, inneliggende: svar kommer i DIPS fortløpende.
  • Negative prøvesvar for pasienter, primærhelsetjenesten: svar kommer i HelseNorge og til rekvirenten.

Vi har den største forståelsen for at alle ønsker svar så hurtig som mulig, men det går ikke raskere ved å ringe oss. Prøvesvar gis ikke ut direkte til pasienter på telefon. Vi ber derfor primærehelsetjenesten om å IKKE gi pasienter interne telefonnumre til Laboratoriet. Det eneste vi oppnår da er ekstra belastning på Laboratoriet og forsinkelse av analyseringen. Pasientene bes følge med i HelseNorge eller holde kontakten med rekvirenten.

For spørsmål om karantene eller lignende se www.fhi.no eller www.helsenorge.no

Se for øvrig egen nyhetsartikkel om "Ofte stilte spørsmål som SARS-COV2-diagnostikk i Bodø" her:
https://lab.nordlandssykehuset.no/sars-cov-2/ofte-stilte-sporsmal-om-sars-cov-2-diagnostikk-i-bodo-article1526-871.html