Av Margaret Li, konstituert avdelingsleder, Laboratoriemedisinsk avdeling

Enterohemoragiske E. coli (EHEC) er en gastroenteritt fremkallende bakterie. Smitte skjer fekal-oralt og forekommer som regel i forbindelse med inntak av kontaminert mat eller drikke. Infeksjonen gir oftest en selvbegrenset gastroenteritt, men kan forårsake en livstruende sykdom inkludert hemolytisk uremisk syndrom (HUS), spesielt hos barn og eldre.

EHEC analyseres uavhengig av rekvirering, ved følgende kliniske opplysninger:

  • Blodig (aktuell eller anamnestisk) diare.
  • HUS (hemolytisk uremisk syndrom), klinisk verifisert eller suspekt
  • Epidemisk link til et EHEC tilfelle.
  • Laboratorieassosiert diare uten kjent årsak.
  • Diare hos personer i ”smitterisikogruppe I” (personer i næringsmiddelindustri som kommer i kontakt med næringsmidler som spises rå eller uten ytterligere oppvarming).
  • Diare hos barn <7 år

Feces prøver tatt på Fecal Swab transportmedium vil bli analysert 1 gang/uke i begynnelsen og etter hvert to ganger/uke mtp EHEC. Positive prøver på PCR-analysen forsøkes dyrket og isolert stamme eller blandingskultur sendes til nærmere undersøkelse ved FHI (Folkehelseinstituttet).

Vi ringer ut foreløpig svar på positive prøver til rekvirenten med tanke på evt. behov for kontrollprøver, eksklusjonsperiode fra situasjoner med økt risiko for smittespredning og oppfølging av familiemedlemmer/nærkontakter og videre varsling. Se Smittevernboka på fhi.no under E.coli-enteritt. Endelig skriftlig svar og melding til MSIS sendes ut når vi har mottatt svar fra FHI.

 Vi minner om at kun prøver tatt med Fecal Swab transportmedium kan benyttes til PCR-analyser av nevnt agens.

Prosedyre for prøvetaking:

Bilde av analysen

1. Åpne pakningen med svaber og transportrøret.

2. Åpne svaberpakken med fiberen ned (ikke berører nedenfor knekkpunktet på pinnen). Ta svaberen ut av pakningen.

Prøven kan tas på to måter:

a. Svaberen føres inn i avføringsprøven, og roteres til den er dekket med materiale.

b. Rektal prøve; svaberen føres ikke mer enn 1- 2 cm inn i rektum og roteres varsomt. (fecalSwab har knekkpunkt ved 8 cm.).

3. Sett svaberen tilbake i transportrøret

4. Knekk pinnen i knekkpunktet (farget stripe)

5. Skru på korken og merk transportrøret med korrekte personopplysninger og oppgi kliniske opplysninger på rekvisisjon.

Vi jobber med å kunne tilby PCR analysering av Tarmpatogene bakterier. I tillegg jobber vi også med utvidet virusrepertoar på feces analyser med PCR. Tilbudet vil i første omgang være et prøveprosjekt, men vil bli permanent dersom forsøket blir vellykket. Nærmere informasjon kommer når vi er så langt.