Telefonsvar:

Enkelte analyseresultater svarrapporteres pr. telefon underveis i analyseprosessen, for eksempel alle funn i blodkulturer og spinalvæsker. 

Telefonsvar vil alltid etterfølges av elektronisk eller skriftlig svarrapport.

Henvisningslaboratorier

Enkelte funn videresendes til andre laboratorier for verifisering, endelig identifikasjon eller av andre årsaker. Dette kan være funn som sendes til nasjonale referanselaboratorier eller funn som sendes til annet laboratorium med annen eller høyere kompetanse enn oss.

I slike tilfeller vil navn på henvisningslaboratorium fremgå av svarrapporten fra oss og ny svarrapport vil komme når vi får resultat fra henvisningslaboratoriet.

Videresending av prøver

Vi er behjelpelig med videresending av prøver til mikrobiologiske analyser som ikke inngår i eget analyserepertoar. I slike tilfeller vil det av svarrapport fra oss fremgå hvilket prøvemateriale vi har sendt hvor og når. 

Forventet svartid

Forventet svartid beregnes fra prøven tas hånd om i laboratoriet. Prøver til mikrobiologi tas hånd om fortløpende ved ankomst laboratoriet, forutsatt at prøvene ankommer mellom klokken 0800 og 15.30. Dersom det er uklarheter om transporttid, vennligst kontakt laboratoriet for avklaring.

UNNTAK: Hurtigtester til MRSA, Legionella antigen, Pneumokokk antigen, samt hurtig-PCR nasopharynx- og spinalvæskeprøver. Disse utføres døgnkontinuerlig.

Bakteriedyrkning tar vanligvis 1-5 døgn. Resistensbestemmelse krever minimum ett døgn i tillegg. Vi bruker foreløpige svar slik at rekvirent skal være informert om viktige funn i prøvene.

Serologi og PCR settes opp med varierende intervaller. Henviser til informasjon for hver analyse.

Ved helger og høytider vil svartiden forlenges noe. Enkelte analyser settes opp 1-2 ganger pr. uke. Forventet svartid er da beregnet ut fra når analysene settes opp. Eventuelle tilleggs-analyser kan forsinke svaret ytterligere.

 

MSIS meldeplikt

Enkelte funn er av epidemiologiske årsaker meldepliktig til MSIS som er et overvåkningssystem for smittsomme sykdommer.
Funn som skal meldes vil fremgå av svarrapporten, lenke til meldeskjema oppgis i svarrapporten.