Bakgrunn

Selv om risikoen for alloimmunisering er størst i forbindelse med fødsel, immuniseres også en del gravide i svangerskapet og spesielt i siste trimester. Ca. 60 % av RhD negative kvinner bærer et RhD positivt foster og risikerer derfor immunisering. Dette omfatter ca. 9000 gravide i Norge per år. Kvinner som ikke er immunisert, og som føder et RhD positivt barn får RhD-profylakse innen 72 timer etter fødselen for å unngå immunisering. Med innføringen av RHD-typing av foster-DNA (Non-Invasive Prenatal Testing) kan man fastslå fosterets RhD-type og gi første dose profylakse allerede i svangerskapsuke 28.

 

Hva innebærer endringen for fastleger og jordmødre?

Det er ingen endring i rutiner for 1. gangs svangerskapsprøver.  Det skal som før tas 1 EDTA-glass og 1 serumglass m/gel mellom svangerskapsuke 6 – 12 for analysene; ABO RhD typing, antistoffscreening, HIV, Hepatitt B og Syfilis.
Endringen omfatter de gravide som i 1. svangerskapsprøve types til RhD negativ.
For RhD negative gravide utgår tidligere rutine med kontrollprøver i svangerskapsuke 32 og 36. Ny rutine for RhD negative gravide kvinner er kontrollprøve i svangerskapsuke 24 for antistoffscreening og RHD typing av foster-DNA. Der den gravide bærer et RHD positivt barn anbefales det å gi Rh-profylakse i svangerskapsuke 28. 

Det skal i svangerskapsuke 24 sendes inn 3 EDTA-rør á 4 ml (evt 2 EDTA rør med minstevolum på 6 ml) hvorav det ene røret er til antistoffscreening, de to andre til prenatal RHD-typing av foster-DNA
Prøverørene til prenatal RHD typing må være uåpnet for å forhindre DNA-forurensning. Vennligst gjør prøvetakere oppmerksom på dette.

 

Hva om den Rh D negative gravide ikke har tatt prøver i svangerskapsuke 24?

Dersom kontrollprøve ikke er tatt innen svangerskapsuke 24, anbefaler vi at prøve allikevel tas ved første anledning etter uke 24. Siste frist er uke 36.

 

Administrering av Rh-profylakse

Dersom kvinnen bærer et RhD positivt foster skal det gis prenatal RhD-profylakse til den gravide i svangerskapsuke 28. Profylaksen i svangerskapsuke 28 skal administreres i primærhelsetjenesten av fastlege eller jordmor. Anbefalt dose i Veileder i fødselshjelp er 300 mikrog. Tilgjengelig preparat er:
Rhophylac 1500 IU (300 mikrog)/2 ml 516 NOK IV/IM.

Profylaksen har begrenset virkning, og ny profylakse gis derfor også innen 72 timer etter fødsel. Rester av Rh-profylaksen kan gi svak positiv DAT i navleprøve tatt ved fødsel.

Så fremt det ikke foreligger reell immunisering hos mor, har denne reaksjonen ingen klinisk betydning for barnet. Kvinner som allerede er immunisert mot RhD skal ikke ha prenatal eller post-partum RhD-profylakse.

 

Informasjon om bestilling av profylakse

Da den nye rutinen ble innført 01.09.2016 viste det seg at Helsedirektoratet ikke hadde fått på plass avtale om distribuering og finansiering av Rh-profylaksen. Av den grunn har det vært mye usikkerhet om hvem som skulle ivareta ansvaret. Som midlertidig løsning kan alle fastleger fra nå av bestille profylaksen direkte hos Sykehusapoteket i Bodø. Faktura for profylaksen, samt frakt, vil automatisk gå til Nordlandssykehuset. Det finnes flere profylakser, men vi anbefaler Rhophylac 1500IU, 1 ampulle (2ml), da den har litt høyere dose enn den mye brukte Rhesonativ (gir bedre beskyttelse) og den er også billigere pga LIS avtale med apoteket. Ordningen gjelder for hele Nordland.

 

Hvordan bestille profylaksen?

Fastleger i hele Nordland bestiller profylaksen ved å sende e-resept med forsendelsesanmodning til sykehusapoteket i Bodø. Anmodningen er en melding som sendes med e-resepten der det angis en bestemt utleverer som mottaker, som her er Sykehusapoteket i Bodø. Viktig at legen legger inn adressen til legekontoret som profylaksen skal sendes til. Legekontoret skal også ringe apoteket på tlf. 777 81900 og gi beskjed at en anmodning er på vei. Sykehusapoteket i Bodø vil sørge for rask frostfri forsendelse med varetaxi eller som «bedriftspakke over natt». Vær oppmerksom på at mottaker må sjekke frostTAG ved oppakking og lagre profylaksen i kjøleskap.

 

Hva er rutine for immuniserte gravide?

Gravide som er immunisert og allerede har dannet anti-D eller andre blodtypeantistoffer, vil bli fulgt opp med hyppigere kontrollprøver. Intervall på kontrollprøver avgjøres av antistoffspesifisitet og titer. Blodbanken vil alltid oppgi tidspunkt for neste anbefalt kontrollprøve. Gravide med antistoffer som kan forårsake hemolytisk sykdom bør henvises til spesialist i obstetrikk.

 

Informasjonsbrosjyre

Blodbanken har sendt ut et lite knippe informasjonsbrosjyrer til våre rekvirenter rettet mot RhD negative gravide.  Brosjyren er tilgjengelig i pdf-format i laboratoriehåndboka og den kan fritt lastes ned for trykking dersom det er behov for flere eksemplarer.

 

Forsendelse av prøver

Alle svangerskapsprøver skal fortsatt sendes til Nordlandssykehuset v/blodbanken i Bodø. Det er viktig at prøven til føtal RHD-typing sendes samme dag som den er tatt og ikke utsettes for frost. Dersom svangerskapsanalyser ikke rekvireres elektronisk, må det alltid benyttes siste versjon av papirrekvisisjon. Rekvisisjoner bestilles elektronisk via labhåndboka.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om den nye ordningen ta gjerne kontakt med:

Fagansvarlig bioingeniør ved immunhematologisk lab, Blodbankenheten Bodø: tlf. 755 78482 

 

Trenger du hjelp til bestilling av profylaksen kontakt:

Sykehusapoteket, Bodø Tlf. 77 78 19 00

 

Metodeinformasjon

Alle nye metoder som ønskes innført i spesialisthelsetjenesten må gjennom en lovpålagt metodevurdering http://www.nyemetoder.no/. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjort en slik metodevurdering og konkludert med at metoden er svært treffsikker. I henhold til Bioteknologiloven § 4-2 er søknad om ny metode til fosterdiagnostikk lagt frem for Bioteknologirådet, og Rådet, samt Helsedirektoratet har godkjent bruk av non-invasive prenatal testing (NIPT) til føtal RhD-typing.  Beslutningsforum RHF, ved fagdirektørene i de Regionale helseforetakene, har anbefalt metoden innført. Metoden baserer seg på at det finnes fritt foster-DNA (ffDNA) i mors blodsirkulasjon. Analyse av ffDNA gjør det mulig å fastslå fosterets RhD-type før fødselen. Ingen andre genomiske analyser enn RHD typing utføres i prøven, og prøvematerialet blir destruert etter analysering.

Kortversjon av prøveintervall og administrasjon av Rh profylakse:

Alle gravide tar 1. prøve i svangerskapsuke 6 - 12. Det skal tas 1 EDTA-rør til ABO / RhD-typing / antistoffscreening og 1 gelrør/serum til infeksjonsserologi (HIV, Hepatitt B og Syfilis)

  1. For de gravide som i 1. prøve types til RhD positiv og har negativ antistoffscreening er det ikke nødvendig med flere kontrollprøver i svangerskapet

  2. For de gravide som i 1.prøve types til RhD negativ og har negativ antistoffscreening, ber vi om nye kontrollprøver (3 EDTA-rør á 4 ml) i svangerskapsuke 24. Det ene røret er til antistoffscreening, de andre rørene er til prenatal RHD typing (disse rørene må være uåpnet for å unngå DNA-forurensing)

  3. De Rh negative gravide som etter prenatal typing, bærer et RhD positivt foster, skal tilbys Rh-profylakse i svangerskapsuke 28. Rh-profylaksen skal i tillegg gis innen 72 timer etter fødsel.Profylaksen i svangerskapsuke 28 skal administreres av fastlege/ evt. jordmor. Bærer den gravide et RhD negativt foster, er det ikke nødvendig med flere kontrollprøver i svangerskapet og injeksjon av Rh-profylakse er da ikke nødvendig.

  4. Profylakse bestilles fra sykehusapoteket i Bodø som e-resept med forsendelsesanmodning.

  5. Der det påvises blodtypeantistoffer, uavhengig av RhD type, ber vi om aktuelle kontrollprøver avhengig av antistoffspesifisitet og titer (styrke). Blodbanken vil angi prøvetidspunk for antistoffkontroll og evt. prenatal typing.