Jf. brev fra Helsedirektoratet har vi på laboratoriet forberedt oss på en massiv økning i antall analyser. Vi har blitt lovet at prøvetakingsutstyr ikke skal være en begrensende faktor for testaktiviteten fremover, og leveranselinje for utstyr til Norge fra Sør-Korea og Kina er etablert. Vi har mottatt, testet og godkjent dette testutstyret opp mot våre metoder, og dere kan nå bestille prøvetakingsutstyr gjennom de vanlige kanalene, men ikke mer enn til 1.5% av innbyggertallet i deres kommune.

Dersom pandemien når høyeste antatte nivå vil diagnostisk klinikk ved NLSH i Bodø kunne håndtere opp mot 2000 prøver daglig, dette vil tilsvare ukentlig testing av 5% av innbyggertallet i vårt opptaksområde. I forbindelse med dette har vi fire viktige beskjeder.
 

Viktig beskjed 1 
BESTILLING AV PRØVETAKNINGSUTSTYR

Med unntak av kommunene Bodø og Rana, skal alle nå bestille prøvetakingsutstyr gjennom de vanlige, kjente linjene (sentralforsyningen ved Nordlandssykehuset Bodø).

Artikkelnummer: 202007
Navn: Rør, UTM-medium, m/pensel til PCR-analyse
OBS: Utseende på rør og pensler kan variere mellom forsendelsene.

Grunnet suksessiv tilførsel må dere IKKE bestille mer enn 1.5% av innbyggertallet. Da risikerer vi at noen ikke får. Vi vil føre en viss kontroll på dette for å forhindre «hamstring». Dersom tilførselen er stabil i forhold til behovet, vil vi gi dere informasjon om at dere kan bestille for lengre forbruk.
 

Viktig beskjed 2  
ANALYSE, INNSENDING OG SAMARBEID MED UNN TROMSØ VED HØYT PRØVEANTALL

Dere sender prøvene som normalt til oss, men dersom prøvevolumet overstiger 1000 prøver/dag vil vi sende overskytende til UNN-Tromsø for analyse der. Hva som videresendes vil være relativt tilfeldig, da vi ved et slikt scenario kun vil ha prioriteringskapasitet for innlagte vs. ikke innlagte pasienter. Dere vil få et foreløpig svar på at prøven er videresendt og endelig svar vil komme på vanlig måte. Svartiden på videresendte prøvene vil forsinkes, hvilket er beklagelig men nødvendig ved slike omstendigheter.
 

Viktig beskjed 3 
TELEFONNUMMER FOR POSITIVE PRØVESVAR

Ulike kommuner har forskjellige strategier for testing, men en av forutsetningene i den nasjonale strategien er at smitteverntiltak og smitteoppsporing skal iverksettes så raskt som mulig, der det er nødvendig. Vi planlegger derfor fortsatt å ringe ut alle positive prøvesvar. Vi ber derfor innstendig om at telefonnummer til kommuneoverlege eller smitteoppsporingsvakt/corona-team e.l. er skrevet på rekvisisjonen. Prøver som er ferdig analysert etter klokken 23.00 vil ikke ringes ut før etter klokken 08.00 påfølgende dag.
 

Viktig beskjed 4 
DIFFERENSIALDIAGNOSTIKK / ANALYSETILBUD FOR ØVRIG

Pr. i dag er test- og analyseaktiviteten på et nivå hvor vi har muligheten til å gjenoppta normal luftveisdiagnostikk, dette er derfor nå tilgjengelig via det vanlige tjenestetilbudet (interactor). Vi ber likevel alle leger vurdere indikasjonen for disse undersøkelsene ekstra nøye på grunn av den begrensede tilgangen på testmateriell. Vi bemerker at det kan bli nødvendig å trekke tilbake dette tilbudet dersom pandemien øker.

 

Til slutt
SEROLOGI / ANTISTOFF-PÅVISNING

Vi mottar mange henvendelser om serologisk testing. Vi har nå en avtale med avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN-Tromsø) som innebærer at vi kan sende prøver til analyse for SARS-CoV-2 IgG.

Det er viktig å presisere at nytteverdien av antistoffpåvisning, foreløpig, kun er å bedre kunne kartlegge prevalens i befolkningen. Mange aspekter ved immunitetsspørsmålet er fortsatt ubesvart og grunnet stor individuell variabilitet i tidspunkt for antistoffutvikling er metoden ikke egnet til diagnostisering i akuttfasen. For mer informasjon om dette se FHI sine sider om serologisk testing vedr. SARS-CoV-2.