Dersom det ikke er mulig å rekvirere elektronisk gjennom ERL -Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester- må det benyttes papirrekvisisjon.

Analyser innen fagområdene medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi har felles rekvisisjonsskjema for eksterne rekvirenter.

Utfylling av rekvisisjon:

Pasient: Navn, fødselsnummer (11 siffer), bosted, relevant klinisk problemstilling.

Rekvirent: Legenavn, adresse, rekvirentkode, for innlagte pasienter må avdeling oppgis.
Rekvirenter som har flere arbeidssteder må ha egen rekvirentkode for hvert arbeidssted.

Prøve: Prøvematerialets art/lokalisasjon, prøvetakingstidspunkt, relevant prøvetakingsmetode.

Merking av prøverør/prøvebeholder: Pasient navn, fødselsnummer, prøvemateriale/lokalisasjon, prøvetakingstidspunkt. Prøve som ikke er merket slik at sikker pasientidentifikasjon kan stilles, blir avvist. Unntak kan gjøres i sjeldne tilfeller hvis ny prøvetaking ikke er mulig.

Bruk av henvisningslaboratorier
I enkelte tilfeller vil det være behov for å henvise analysering av prøver til andre laboratorier. Det kan være ulike årsaker til at dette; som stans i egen produksjon som følge av ressurssituasjon, tekniske og kvalitetsmessige årsaker - eller at prøven må henvises til et referanselaboratorium for verifisering av et svar.

I slike tilfeller vil navn på henvisningslaboratorium fremgå av svarrapporten fra oss og ny svarrapport vil komme når vi får resultat fra henvisningslaboratoriet.