Analyser innen fagområdene medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi har felles rekvisisjonsskjema for eksterne rekvirenter.

Utfylling av rekvisisjon:

Pasient: Navn, fødselsnummer (11 siffer), bosted, relevant klinisk problemstilling.

Rekvirent: Legenavn, adresse, rekvirentkode, for innlagte pasienter må avdeling oppgis.
Rekvirenter som har flere arbeidssteder må ha egen rekvirentkode for hvert arbeidssted.

Prøve: Prøvematerialets art/lokalisasjon, prøvetakingstidspunkt, relevant prøvetakingsmetode.

Merking av prøverør/prøvebeholder: Pasient navn, fødselsnummer, prøvemateriale/lokalisasjon, prøvetakingstidspunkt. Prøve som ikke er merket slik at sikker pasientidentifikasjon kan stilles, blir avvist. Unntak kan gjøres i sjeldne tilfeller hvis ny prøvetaking ikke er mulig.

Kopisvar

Bestilling av kopisvar via ERL-tjenestetilbud: Laboratoriemedisinsk avdeling ved Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset legger nå til rette for en enklere måte for rekvirentene å bestille kopisvar av laboratorieundersøkelser til en annen mottaker. Den nye rutinen for bestilling av kopisvar gjelder for prøvesvar innen fagområdet Medisinsk biokjemi inkludert Allergi, Immunologi, Legemidler og Rusmidler.

NB! Kopisvar av mikrobiologiske og patologiske undersøkelser skal fortsatt bestilles i feltet Kliniske opplysninger i Interactor.

Slik bestiller legekontoret kopisvar av øvrige laboratorieundersøkelser:

Rekvirer «analyse» Kopisvar i ønsket tjenestetilbud. Fyll ut informasjon om kopirekvirent med legenavn og legesenter/avdeling/poliklinikk.

Vi gjør oppmerksom på at dersom rekvirenten ønsker at det skal sendes kopisvar på analyser rekvirert i flere tjenestetilbud, må det gis beskjed til hvert laboratorium. Se eksempel på rekvisisjon med analyser bestilt til både NLSH Lofoten og NLSH Bodø:

Rekvirere kopisvar i Interactor

Trenger du mer informasjon? Kontakt spesialbioingeniør IT, FSL, Brit Finne, tlf. 75 57 84 15 Nordlandssykehuset.