Utfylling av rekvisisjon:

Kliniske opplysninger og opplysning om prøvemateriale/prøvetakingssted er helt nødvendig for riktig analysevalg, vurdering av funn og for å kunne gi meningsfulle kommentarer tilbake til rekvirenten.

Laboratoriet kan supplere/avvise rekvirentens analysevalg når klinisk problemstilling eller epidemiologisk situasjon tilsier det.

Rekvirenter som vil reservere seg mot supplering av analyser, må anmerke det på rekvisisjonen.

Hasteprøver:

I spesielle tilfeller, kan analyser prioriteres i laboratoriet. Dette krever som regel bruk av ekstra ressurser hos oss og behovet må derfor fremkomme tydelig og begrunnes ved rekvirering av analyser. Navn og telefon til rekvirent må oppgis slik at analysen kan svarrapporteres pr. telefon når den er ferdig.

Etterrekvirering:

Rekvirering i ettertid når prøven allerede er sendt til analyse, må gjøres pr. telefon.

Bruk av henvisningslaboratorier

I enkelte tilfeller vil det være behov for å henvise analysering av prøver til andre laboratorier. Det kan være ulike årsaker til at dette; som stans i egen produksjon som følge av ressurssituasjon, tekniske og kvalitetsmessige årsaker - eller at prøven må henvises til et referanselaboratorium for verifisering av et svar.

I slike tilfeller vil navn på henvisningslaboratorium fremgå av svarrapporten fra oss og ny svarrapport vil komme når vi får resultat fra henvisningslaboratoriet.