Prøvetaking

Bruk alltid sterilt prøvetakingsutstyr.

Ved mistanke om anaerob infeksjon skal prøvemateriale til dyrkning sendes på Amies transportmedium, med unntak av vevsprøver og biopsier tatt i sykehus (se avsnitt "Vevsprøver og biopsier").

Se for øvrig informasjon om prøvetaking under den enkelte analyse.

Transportmedier

Avdelingen bruker Copan og Cobas prøvetakingssett. Disse kan lagres i romtemperatur. Transportmediene er CE merkede og påført holdbarhetsdato.
Transportmediet hindrer at prøvematerialet tørker ut og hemmer overvekst av uønskede mikrober fra prøvetakingsstedet.
Oppbevaring etter prøvetaking inntil prøvene sendes, bør være i kjøleskap. Noen få unntak er beskrevet under den enkelte analyse.


Beskrivelse av prøvetaking og transportmedier:

Bakterier og gjærsopp - dyrkning

- Sår
- Abscesser
- Hals
- Urin (kontinent pasient og permanent kateter)
- Ekspektorat
- Øye
- MRSA-screening
- ESBL- og VRE-screening

• Patogene tarmbakterier og virus - PCR
Luftveispatogene virus og bakterier - PCR
Vevsprøver og biopsier (i sykehus) - dyrkning
Herpesvirus 1&2 og Varicella zoster fra hud/slimhinne - PCR
Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae / Mycoplasma genitalium - PCR


Bakterier og gjærsopp     dyrkning

Prøvetaking med medfølgende pensel

SÅR - dyrkning
Bruk Amies og medfølgende pensel
Amies med kull, tidl. kalt "Stuarts"
1) Såret rengjøres med NaCl og steril tupfer/gassbind.NaCl og gassbind brukes til å fjerne puss, fibrin og nekrotisk vev
    Puss, fibrin og nekrotisk vev MÅ fjernes før man

    tar penselprøve.

  2) Etter grundig rengjøring trykkes penselen mot sårbunn
    eller sårkant. Unngå kontakt med omliggende hud.

  3) Penselen plasseres i mediet

 

ABSCESSER - dyrkning
OBS: Primærbehandling av enkeltstående abscesser er kirurgisk drenasje og behov for dyrkning og
          ev. antibiotikaterapi må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Bruk Amies og medfølgende pensel
Amies med tilhørende pensel  
  1)
Abscessen dreneres og skylles 

  2) Dersom dyrkning er indisert trykkes penselen mot
       sårbunn eller sårkant.

  3) Penselen plasseres i mediet

  4) Alternativt kan en liten vevsbit plasseres direkte i mediet,
      denne må da omsluttes av det svarte mediet.

 

HALS - dyrkning    
Bruk Amies og medfølgende pensel
Amies med pensel.


1) Penselen strykes og roteres over tonsillen(e) hvor det Halsprøve
    mistenkes infeksjon.

2) Det er viktig at informasjon om tidspunkt for ev. påbegynt
    antibiotika og antibiotikatype oppgis.

 

 

ØYE - dyrkning
    Amies med penselBehandlingsrefraktær konjunktivitt
    Bruk Amies og medfølgende pensel
   
    Penselen strykes forsiktig mellom innsiden av nedre øyelokk
    og sclera etter skylling med NaCl.


    Ved mistanke om viral etiologi - se eget avsnitt
    Ved mistanke om Chlamydia trachomatis se eget avsnitt

 

MRSA-screening (standard)
For opplysninger om indikasjon for andre prøvelokalisasjoner se egen prosedyre
Bruk 3 x Amies og 3x tilhørende pensler

3x Amies1) Drypp en dråpe sterilt NaCl på penselen dersom overflaten i nesen er tørr. 
    Pensel 1 roteres 3 ganger langs ytterste del av septum i neseåpningen.
    Bruk samme pensel i begge nesebor og merk prøverøret "NESE"

2) Pensel 2 strykes over begge tonsiller og bakre svelgvegg.
    Merk prøverøret "HALS"

3) Drypp en dråpe sterilt NaCl på penselen dersom huden er tørr.
    Pensel 3 strykes og roteres langs huden perinealt.
    Merk prøverøret "PERINEUM".

 

ESBL- og VRE-screening (standard)
For opplysninger om indikasjon for andre prøvelokalisasjoner se ESBL-screening og VRE-screening
Bruk 1 x Amies og tilhørende pensel

Amies1) Penselen føres inn i rectalåpningen, roteres ogESBL-produserende bakterier lever i tarmen, men de samme mikrobene kan forårsake urinveisinfeksjoner. Rectalprøve er anbefalt screeningmetode, ikke urin.
    trekkes ut. 

    OBS: Det skal være synlig feces på penselen.

2) Penselen plasseres i mediet 
    prøverøret merkes "RECTUM"

 

 

URIN - dyrkning
Kontinente pasienter
Pasienter med behov for permanent kateter    
 

Kontinente pasienter
    Bruk steril container (på sykehus)
    Bruk 
borsyreglass (hvis transporttid > 2 timer)

                                              1) Kvinner: Kjønnsleppene trekkes til side.
        Menn: Forhuden trekkes tilbake.UC og Borsyreglass

    2) Be pasienten late den første delen av urinen i toalettet.

    3) Midtstråleurin fanges enten i et sterilt pussbekken eller
        direkte i en universalcontainer eller et borsyreglass.

    4) Dersom pussbekken er brukt overføres urinen med
        steril sprøyte eller pippette til universalcontainer / borsyreglass.
        Borsyreglasset må fylles med urin helt opp til markert nivå.

    5) Korken festes godt.

                           NB: dersom liten urinmengden i pussbekkenet fjernes ca. halvparten
                                    av borsyresaltet før man overfører urinen i borsyreglasset.  

Pasienter med behov for permanent kateter
Permanent kateterPermanente katetere koloniseres raskt. Prøver tatt fra permanente katetere gir således stor fare for villedende dyrkningssvar. Kateteret bør, om mulig, skiftes før prøvetakning. Prøver fra katetere som har vært inneliggende i mer enn fem dager, vil vanligvis forkastes. Kateterprøver dyrkes likeveli spesielle tilfeller, f.eks. ved mistanke om pyelonefritt, urosepsis, ved planlagte urologiske inngrep eller hos immunsupprimerte pasienter.
NB:Oppgi hvor lenge kateteret har vært inneliggende på rekvisisjonen. . 

Skifte av kateter før prøvetakning  sikrer at et eventuelt dyrkningsfunn representerer bakteriene som faktisk er i urinblæren (ikke bare på kateteret). Dette gir et godt grunnlag for valg av riktig terapi. Bakteriuri hos pasienter med permanent kateter er ikke ensbetydende med behandlingstrengende infeksjon. Funn må tolkes i lys av klinisk bilde.

UC+BS

1) Skift kateteret.

2) Steng av det nye kateteret i ½ - 1 time.

3) Desinfiser prøvetakningsstedet med overflatedesinfeksjon (AlcoSwab el.lign.).

4) Trekk ut urin med en steril sprøyte (med spiss gjennom slangen dersom
     kateteret ikke har eget løp for prøvetakning).

5) Overfør urinen til en universalcontainer eller et borsyreglass.

Suprapubiskateter: Prøve fra suprapubiskateter tas på samme måte og på samme indikasjon som for permanent uretralt kateter. Dersom praktisk mulig, bør også suprapubiskateter skiftes før prøvetakning. Oppgi tid siden forrige kateterskifte på rekvisisjonen.

Urostomi: (se også DocMap PR30138)

Pasienter med urostomi vil nesten alltid ha bakteriuri. Funn tolkes i lys av klinikk. 

1) Vask og stell stomien på vanlig måte – bruk sterilt utstyr til prøvetakningen.

2) Vask stomien og huden rundt med fysiologisk saltvann

3) Før et kvinnekateter inn i stomien (vanligvis str 12-14) – det må ikke brukes makt

4) La den første urinen passere

5) Fyll urinprøven i et prøveglass (universalcontainer eller borsyreglass)

EKSPEKTORAT - dyrkning
Bruk universalcontainer eller Amies transportmedium

Ekspektoratprøver skal representere prøvemateriale fra nedre luftveier, ikke slim og hark fra oro-pharynx.

Amies + UC 1) Be pasienten skylle munnen med vann.

2) Be pasienten puste dypt inn og ut ca. 5 ganger.

3) Be pasienten hoste kraftig for å mobilisere slimet fra nedre luftveier.

4) Be pasienten umiddelbart om å spytte "slimklattene" over i et sterilt
    pussbekken eller en universalcontainer.

5) Prøven kan sendes direkte i en universalcontainer, men dersom man tar en
    penselprøve (Amies) fra materialet sikres prøven bedre mot forringelse under
    transport.


 

Patogene tarmbakterier og virus   
PCR

For oversikt over analysepanel, indikasjoner og svartid se egne artikler om bakterier, virus og tarmpatogene E. coli.
Medium: Copan FecalSwab/pensel

Prøvetaking med medfølgende pensel

FecalSwab med pensel

1) Penselen dyppes i avføring og vris rundtPrøvetakning FecalSwab

2) Penselen plasseres i mediet, nederst
    i transportrøret, vris rundt og trykkes mot bunnen 
    slik at prøvematerialet blandes godt med mediet

3) Penselpinnen knekkes av i det merkede
    brekkpunktet før korken skrus på.

4) Når korken er festet ristes glasset helt til prøven
    fremstår som homogen.

 

 

Luftveispatogene virus og bakterier   
PCR

Medium: Copan UTM-RT med medfølgende pensel

Prøvetaking med penselen som følger med:

NB: Penselen må IKKE fuktes før prøvetakning!
Prøvetakning UTM        Informer pasienten på forhånd om at prosedyren kan føles ubehagelig
        og at å
 oppleve tåreflod samt trang til å nyse/hoste er normalt.

UTM og Pensel

1) Penselen føres inn gjennom neseboret helt bak
    til nasopharynx (der penselen stopper, hos små barn:4-6 cm)

2) La penselen ligge i minimum 10 sekunder

3) Penselen roteres 360° og trekkes ut

4) Penselen plasseres i det røde mediet, påse at hele enden av 
    penselen er dekket av det røde mediet.

5) Pinnen knekkes av i "brekkpunktet" og korken skrus godt på.

 

 

Vevsprøver og biopsier (kun for sykehus) - dyrkning

Stuart-transportmedium for vevsprøver i sykehusFra mai 2018 introduseres et nytt prøveglass til transport av vevsprøver og biopsier. Det nye glasset sikrer anaerobe (oksygenfrie) forhold og gir dermed bedre overlevelse og diagnostikk av anaerobe bakterier. Aerobe bakterier overlever også i gelen, og glasset kan dermed brukes til transport av alle vevsprøver og biopsier.

Vevsprøver og biopsier som ikke får plass i det nye glasset, kan sendes på et vanlig sterilt prøveglass (ev. med en dråpe vann for å hindre uttørring av prøvematerialet).

Det nye prøveglasset inneholder en fargeløs gel (Stuart transportmedium) som blir blå når den kommer i kontakt med oksygen. Glassene er holdbar til blåfargen har nådd 2/3 ned i gelen (vanligvis etter 3-4 uker), og kan oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap før bruk.

De nye glassene vil bli distribuert til de kirurgiske enhetene i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset om lag hver andre uke. Vi anbefaler at avdelingene kaster ubrukte glass når nye leveres, ettersom holdbarheten utover fire uker er usikker.

  • Velg et glass med fargeløs gel (eventuelt et der maksimalt 2/3 av gelen er blå)
  • Vevsbiten trykkes ned i gelen ved hjelp av sterilt utstyr
  • Prøven oppbevares kjølig i påvente av forsendelse til laboratoriet 

 

 

Herpesvirus 1&2 og Varicella zoster fra hud/slimhinne  
PCR

Medium: Copan UTM-RT med medfølgende pensel

Prøvetaking med penselen som følger med

UTM og Pensel

1) Penselen presses ned mot bunn av blemme/vesikkel

2) Penselen roteres godt (for å frigjøre epitelceller hvor viruset replikerer)

3) Penselen plasseres i det røde mediet og knekkes av i "brekkpunktet"

4) Korken skrus godt på

Ved mistanke om viral øyeinfeksjon 
1) Penselen plasseres forsiktig mellom nedre øyelokk og sclera.
2) La penselen ligge i 5-10 sekunder før den plasseres i det røde mediet og
    knekkes av i "brekkpunktet".

 

 

Chlamydia trach. / N.gonorrhoeae / Mycoplasma gen. 
PCR

Medium: Cobas PCR Media

COBAS

Prøvelokalisasjoner:

Urin
Cervix
Vagina (lege eller selvtest)
Rectum
Hals
Øye

 

Prøvetaking urin

Pakke til Chlamydia/Gonoré/Mycoplasma med pipette

Viktig!  Pasientene må instrueres!
Dersom for mye urin samles kan dette gi falske negative analyseresultat

1) Pasienten samler bare første del av urinen, kun 5 – 10 ml.
    Dette tilsvarer at bunnen av et plastbeger så vidt er dekket med urin.

2) Urinen suges opp med medfølgende pippette.

3) Urinen overføres til prøverøret. Væskenivået skal være mellom de to linjene på røret.

4) Korken skrus på før røret vendes opp ned fem ganger for å blande prøven 
    med transportmediet.

 

Prøvetaking cervix

COBAS prøvetakningssett for cervixprøve

Til et prøvetakingssett følger det med to prøvetakingspinner,

Pinne A er en woven swab (kan se ut som en bomullspinne, men må ikke forveksles med en)

Pinne B er en Flocked swab (ser ut som en børste).

Viktig! Det er KUN Flocked swab (pinne B) som skal benyttes ved prøvetakning fra cervix!

 

Prøvetakning fra Cervix til Chlamydia/Gonoré/Mycoplasma gen.

1) Bruk pinne A til å fjerne slim fra cervix og slimhinner

2) Kast pinne A i søpla.

3) Selve prøven tas så ved å benytte pinne B

4) Pinne B føres inn i cervikalkanalen

5) Roter pinne B 5 ganger i samme retning

6) Ta ut børsten og plasser den i transportmediet

7) Pinnen knekkes i brekkpunktet og korken festes

 

Prøvetaking vagina (av lege eller selvtest)

Ved vaginal prøvetakning av lege eller pasienten selv er det KUN pinne A som skal brukes

Vaginal prøvetakning Chlamydia/Gonoré/Mycoplasma gen.Ved vaginal prøvetakning til Chlamydia/Gonoré/Mycoplasma gen. er det KUN Pinne A som skal brukes

1) Pinne A håndteres i området lengst fra tuppen
    (lengre ut enn brekkpunktet).

2) Kjønnsleppene brettes til siden og Pinne A føres ca. 5 cm inn
    i skjeden

3) Pinnen roteres rolig i ca. 30 sekunder før den trekkes forsiktig ut
    NB: Unngå kontakt med kjønnsleppene eller omliggende hud.

4) Pinnen plasseres i mediet og brekkes av.

 

NB: Ved selvtesting må pasienten informeres nøye om prøvetakningsmetoden for å sikre prøvens beskaffenhet.

 

 

Prøvetaking rectum

Ved vaginal prøvetakning til Chlamydia/Gonoré/Mycoplasma gen. er det KUN Pinne A som skal brukesKUN pinne A som benyttes.Rectalprøve Chlamydia eller Gonoré - COBAS (Pinne A)

Pinne A føres 3-5 cm inn i analkanalen, rotes i 10 sek, før den tas ut, settes i transportmediet og brekkes av.

 

Prøvetaking hals

Halsprøve Gonoré - Tykk "woven swab" (Pinne A) - COBAS

KUN pinne A som benyttes.

1) Stryk og roter pinne A over begge tonsiller og bakre svelgvegg

2) Pinnen plasseres i transportmediet og brekkes av

 

 

Mistanke om Chlamydia trachomatis eller gonokokker i øye 
Bruk flocked swab (pinne B) som følger med prøvetakingssettet. 
Alternativt kan man bruke penselen fra UTM og COBAS-transportmedium

UTM-pensel sendes i COBAS-medium

1) Bruk penselen som medfølger UTM eller pinne B.

2) Denne strykes mellom innsiden av nedre øyelokk og sclera. 

3) UTM-penselen plasseres i COBAS-transportmedium 
    og sendes inn