Agens/analyse

Kvalitativ deteksjon av et panel med 7 monomorfe biomarkører for identifisering av kreft med mikrosatelittinstabilitet (MSI).

Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Nordlandssykehuset Bodø

Indikasjon

Idylla MSI Test er beregnet på å gi informasjon om mikrosatelittinstabilitet for bruk av kvalifisert medisinsk personell i samsvar med profesjonelle retningslinjer, og er ikke direkte konkluderende eller foreskrevet for bruk av et spesifikt terapeutisk produkt. Idylla MSI Test skal ikke brukes til diagnostisering av kreft.

Hensikt

MSI er en veletablert markør som er assosiert med Lynch syndrom (som forekommer hos ca. 20 % av CRCpasienter med MSI), samt somatisk ervervet MSI som forekommer hos ca. 80 % av CRC-pasienter med MSI, som viser en god prognose siden tumorene er bedre immunkontrollert.

MSI har også en prediktiv rolle i stadium II kolonkreft: disse kreftformene er påvist å respondere dårligere på 5-fluorouracil (5-FU)-basert adjuvant kjemoterapi. Nylig er MSI blitt assosiert med tumorens samlede mutasjonsbelastning og tilstedeværelse og omfang av insersjoner og delesjoner, neoantigenbelastning og lymfocyttinfiltrasjon i tumoren, og er påvist å være prediktiv for respons på immunterapier, for eksempel anti-PD-1 i en pan-kreftsituasjon.

Prøvemateriale/prøvemengde

MSI-test analyseres på formalinfiksert tumorvev. Se punkt for "fiksering/oppbevaring".

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Rekvisisjon for molekylærpatologi og spesialanalyser skal benyttes:

SJ10962 - Rekvisisjon Molekylærpatologi og spesialanalyser

Fiksering/oppbevaring

Standardprosedyrer for formalinfiksering skal overholdes. Fikser vevsprøver så raskt som mulig etter kirurgisk fjerning, og begrens fikseringstider til 24-48 timer for å redusere risikoen for alvorlig DNA-fragmentering og deaminering. Lever derfor prøven til laboratoriet så raskt som mulig.

Analysemetode

Formalinfiksert, parafininnstøpt tumorvev mikroskoperes for å angi tumormengde. Hvis tumormengden er tilstrekkelig gjøres det sanntids-PCR. DNA forsterkes, og målsekvenser påvises ved bruk av fluorescens.

Tolkning

MSI-test kan ha følgende gyldige resultater:
- MSS: Mikrosatelittstabil
- MSI-H; Mikrosatelittinstabilitet-høy

Analyseringsintervall/hyppighet

MSI-test analyseres fortløpende når analysen bestilles.

Forventet svartid

2-3 arbeidsdager.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012