Agens/analyse

Deteksjon av mutasjoner i kodon 12, 13, 59, 61, 117 og 146 i KRAS-onkogenet.

Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Nordlandssykehuset Bodø

Indikasjon

KRAS-mutasjonstest er beregnet på å bestemme tumor KRAS-mutasjonsstatus hos pasienter med metastaserende kolorektal kreft ved diagnostisering samt å hjelpe med behandlingsbeslutninger i et tverrfaglig team. KRAS-mutasjonstest er ikke beregnet på å diagnostisere kolorektal kreft. Legen skal ta andre sykdomsfaktorer med i betraktning, i tillegg til pasientens mutasjonstatus, for å ta en terapibeslutning.

Hensikt

Tilstedeværelse av KRAS mutasjoner korrelerer med manglende respons på behandling med visse EGFR-hemmere, f.eks cetuximab og panitumumab hos pasienter med metastatisk kolorektal kreft.

Prøvemateriale/prøvemengde

KRAS-mutasjonstest analyseres på formalinfiksert kolorektalt tumorvev. Se punkt for "fiksering/oppbevaring".

Fiksering/oppbevaring

Standardprosedyrer for formalinfiksering skal overholdes. Fikser vevsprøver så raskt som mulig etter kirurgisk fjerning, og begrens fikseringstider til helst under 24 timer for å redusere risikoen for alvorlig DNA-fragmentering og deaminering. Lever derfor prøven til laboratoriet så raskt som mulig.

Analysemetode

Formalinfiksert, parafininnstøpt tumorvev mikroskoperes for å angi tumormengde. Hvis tumormengden er tilstrekkelig gjøres det sanntids-PCR. DNA forsterkes, og målsekvenser påvises ved bruk av fluorescens. Totalt påvises det 21 mutasjoner i kodon 12 og 13 i exon 2, kodon 59 og 61 i exon 3, og kodon 117 og 146 i exon 4 av KRAS-onkogenet.

Tolkning

Testen detekterer følgende mutasjoner i KRAS-onkogenet:
Exon 2, kodon 12: G12A. G12C, G12D, G12R, G12S, G12V.

Exon 2, kodon 13: G13D

Exon 3, kodon 59: A59T/E/G (testen skiller ikke mellom de spesifikke mutasjonene)

Exon 3, kodon 61: Q61H (inneholder Q61H c.183A>C og Q61H c183A>T), Q61K (inneholder Q61K c.181C>A og c.180_181delinsAA), Q61L/R (testen skiller ikke mellom de spesifikke mutasjonene og inneholder Q61L c.182A>T og Q61R c.182A>G)

Exon 4, kodon 117: K117N (inneholder K117N c.351A>C og K117N c.351A>T)

Exon 4, kodon 146: A146P/T/V (testen skiller ikke mellom de spesifikke mutasjonene)

Analyseringsintervall/hyppighet

KRAS-mutasjonstest analyseres fortløpende når analysen bestilles.

Forventet svartid

2-3 arbeidsdager

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012