Forskjellene mellom to prøvesvar hos samme pasient, dvs. intra-individuelle forskjeller er vanligvis små sammenlignet med de inter-individuelle forskjellene i prøvesvar mellom ulike pasienter. En tidligere måling hos samme pasient kan noen ganger være viktigere å sammenligne med enn å sammenligne prøvesvaret med et referanseområde.

I enkelte analyseartikler ligger det en kalkulator for beregning av signifikant forskjell på to prøvesvar for noen analyser med tallsvar. Se et eget felt i artikkelen som tilhører den enkelte analyse. To prøvesvar på samme pasient som er tatt på forskjellige tidspunkt, vil sjeldent være identiske. Dette gjelder også selv om prøvene er tatt under de samme betingelser, dvs. på samme tid på døgnet, og i samme relasjon til måltider. Størrelsen på differansen mellom de to svarene vil avgjøre om analytten er stigende, fallende eller må betraktes som uendret. Kunnskaper om analysens presisjon, dvs. om den analytiske variasjonskoeffisienten (VKa) - og om den biologiske variasjonen (VKb), er nødvendige for å kunne gjøre denne vurderingen. I laboratoriehandboken er VKa oppgitt for hver enkelt analyse, i ulike laboratorier og noen ganger er VKa oppgitt i flere nivå. 

Har vi tidligere fått et S-kreatinin resultat på en voksen pasient på 30 år = 90 µmol/L, så kan vi lese at VKa ved labsted Bodø er 5 % og SD er dermed 4,5 µmol/L. Det sanne kreatinin resultatet på denne pasienten vil ligge innenfor 90 µmol/L +/- 2 SD (9 µmol/L), dvs. mellom 81 og 99 µmol/L. Hvis et nytt prøvesvar på samme pasient ligger på de samme yttergrensene eller går utover disse, så må den biologiske variasjon inn i regnestykket for å avgjøre om kreatinin verdien er økende eller fallende. Beregningen av om det foreligger en signifikant forskjell mellom de to prøvesvarene T0 og T1, kan gjøres på følgende måte:

RCV-beregning
Signifikansnivået er da p=0,05. Biologisk variasjon for de forskjellige analyttene er angitt i hver enkelt artikkel i laboratoriehandboken. Denne beregningen av signifikant forskjell mellom to prøvesvar på samme pasient gjøres automatisk i kalkulatoren i laboratoriehandboken etter innlegging av de to prøvesvarene og valg av rett laboratorium i Nordlandssykehuset.

Vi tilrettelegger analyseartiklene for kalkulatoren fortløpende. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Ole Lars Brekke, avdelingsoverlege med.biokjemi prof.dr.med.