7. mai 2018 innføres en ny analysemetode for patogene tarmbakterier og -virus ved laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø. Tidligere analysering med konvensjonell dyrkning erstattes av undersøkelse med PCR-teknikk, en raskere og vesentlig mer sensitiv analysemetode

Opplysninger til våre rekvirenter

KLINISKE OPPLYSNINGER
Kliniske opplysninger må oppgis. Reiseanamnese, nedsatt immunstatus og utbruddssituasjon er viktige opplysninger som kan gjøre det aktuelt med utvidede undersøkelser som ikke inngår i standardpanelet.

ANALYSER
BAKTERIER
Campylobacter jejuni
Campylobacter coli

Salmonella spp.
Shigella spp./Enteroinvasiv E.coli (EIEC)
Yersinia enterocolitica

VIRUS
Norovirus (genogruppe I og II)
Adenovirus
Sapovirus
Astrovirus
Rotavirus

PRØVETAKNING / MATERIALE
Prøvene til «Patogene tarmbakterier PCR» og «Viruspanel feces PCR» sendes inn på FecalSwab (se bilde øverst i artikkel).
        1)  Penselen dyppes i avføringen og plasseres i mediet, nederst i glasset.
        2)  Penselen knekkes av i «brekkpunktet» og korken festes.
        3)  Anvendte prøveglass oppbevares i KJØLESKAP frem til forsendelse.

NB: Dersom pasienten får med seg prøveglass hjem og det ikke er samsvar mellom
«
Rekvireringsdato» og «prøvedato» må prøveglasset merkes med prøvetakningsdato!
Dette kan gjøres med tusj. Holdbarheten på prøven er 5 dager.

Ved mistanke om parasittinfeksjon må prøvematerialet sendes på universalcontainer.

PRØVESVAR OG SMITTEVERN
Positive prøvesvar fra PCR-analysene svares ut så snart analysen er ferdig og smitteverntiltak må iverksettes hos de pasienter hvor dette er aktuelt (jf.
smittevernveilederen kap. 19).

Alle positive PCR-prøver for bakterielle agens vil bli forsøkt dyrket. Dyrkningsanalysen tar vanligvis 2-3 dager og er fortsatt viktig med tanke på videre smitteverntiltak, da alle anbefalinger/retningslinjer bygger på kunnskap basert på dyrkningsstudier. PCR er en mye mer sensitiv analyse og påviser også døde bakterier, med dette forventer vi å påvise flere bakterier enn tidligere.

For PCR-Positive prøver som skal meldes MSIS vil beskjed om dette medfølge i svaret.

Positiv PCR og negativ dyrkning kan for eksempel bety at bakteriemengden er liten eller fortsatt tilstedeværelse av døde bakterier etter en gjennomgått infeksjon.

KONTROLL AV PASIENTER MED TIDLIGERE POSITIVE PRØVER
For pasienter hvor kontrollprøver er anbefalt, eks. pasienter som innbefattes av arbeidsrestriksjoner

(se smittevernveilederen kap. 19) er det fortsatt dyrkningsmetodikk som er gjeldende. For disse
pasientene bestilles analysen «Kontroll av tidl. pos. fecesprøve» i rekvisisjonsmodulen/på papirrekvisisjonen.

OBS: Her må tidligere påvist agens oppgis!