Avdeling for laboratoriemedisin i Bodø ferdigstiller snarlig en stor prosess med utskifting av mange analyseinstrumenter og ombygging. De fleste analyseinstrumentene skal kobles til en stor automasjonsbane som håndterer alle prøver vi mottar. Mange arbeidsoppgaver som hittil har vært manuelt håndtert, vil derfor nå automatiseres ved hjelp av robotteknologi. Hele prosessen - fra mottak av prøver til analysering, besvarelse og arkivering av prøver, vil automatiseres i mye større grad enn før.


Prosjektet ventes ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2021.

For at en automasjon skal fungere optimalt, må vi standardisere og optimalisere prøveflyten fra prøvetaking ved legekontoret til mottak hos oss. For å få til dette er vi helt avhengige av å fortsette et godt samarbeid med dere. Vi håper at vår modernisering skal gi dere fordeler, som igjen er til fordel for pasientene som utredes og følges opp hos dere.

Hva betyr innføring av ny automasjon for våre rekvirenter?

  1. Antall blodprøverør reduseres. Vi gjennomgår hvor mange rør som må tas sammenliknet med hvordan det er i dag. Antall rør som behøves fra hver pasient vil reduseres. Konkret informasjon kommer når automasjonen er satt i drift.
  2. Nye transportbeholdere, for noen kunder. Vi går fra transportbager til transportkasser, med stativ beregnet for å sette rett på automasjonen hos oss. De kundene som får ny transportløsning vil bli kontaktet direkte, slik at vi kan komme på besøk for å gjennomgå rutiner, samt utlevere transportkassene.
  3. Noen nye analysemetoder. Kan ha betydning for bl.a. referanseområder, cut-off verdier og vurdering av resultater. Informasjon for de analysemetoder dette gjelder kommer fortløpende gjennom ulike kanaler.
  4. Raskere svartider, spesielt på etterbestillinger. Automasjonsløsningen vi nå får er mer effektiv enn den gamle. Et eksempel på dette er etterbestillinger på prøver, der vi i dag må lete opp prøver manuelt fra arkiv (kjølerom). I nytt system vil prøven hentes automatisk fra arkiv, og etterbestilte analyser utføres fortløpende.
  5. Endring i rutiner rundt ønske om kopirekvirent, ønske om tilleggs-analyser eller ved prøvetaking for sykehus. Det vil komme konkrete informasjon rundt dette.

Informasjonskanaler

Vi forsøker å være ute i god tid med informasjon, og vi vil sende mer detaljert informasjon som er relevant for dere når tidspunkt for å endre en arbeidsrutine nærmer seg. Informasjonskanaler er hovedsakelig laboratoriehåndboken og fastlegenytt.

Vi ønsker derfor at alle legekontor, også laboratoriene deres, abonnerer på fastlegenytt. Dette gjør dere ved å gå inn på nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/fastlegenytt og velg «Klikk her for å bli abonnent».