Undersøkelser av en referansebefolkning (18-70 år) viser at konsentrasjonen av Troponin T-hs hos hjertefriske normalt ligger lik eller lavere enn 14 ng/L (99-percentilen). Dette er den cut-off grensen som anbefales i nasjonale retningslinjer for diagnostikk av akutt hjerteinfarkt (se vedlagte referense).

Denne cut-off på 14 ng/L for Troponin T analysen er nå lagt inn i DIPS labsystem for laboratoriene ved sykehusene i Vesterålen og Lofoten fom. 12.01.2017.Laboratoriet ved sykehuset i Lofoten har nå fått nytt hovedinstrument og er i ferd med å skifte til den samme Troponin T metoden. I en overgangsperiode vil laboratoriet ved Nordlandssykehuset Lofoten analysere både Troponin I og T.

Kvinner har gjennomsnittlig noe lavere verdier enn menn. Verdiene øker med økende alder hos begge kjønn. Alders- og kjønnsspesifikke referanseområder er ikke etablert enda. Ytterligere informasjon om Troponin T analysen finnes i egen analyseartikkel.

 

Med hilsen:

Ingrid Elisabeth Simonsen                           Glenn Hansen

Avdelingsleder                                             Enhetsleder

Avd. for Laboratoriemedisin                         Laboratoriet

Nordlandssykehuset HF                               Nordlandssykehuset Vesterålen

Tlf. 75534000

 

Linda Helén Katondo                                    Ole-Lars Brekke

Enhetsleder                                                  Avdelingsoverlege

Laboratoriet                                                  Fagområde medisinsk biokjemi        

Nordlandssykehuset Lofoten                        Nordlandssykehuset HF