Tilgangen på prøvetakningsutstyr er pr. august 2021, tilnærmet normal. Bestillinger skal derfor skje på vanlig måte. Forskjellig utseende på utstyret kan forekomme da Norge, gjennom en sentral fordeling, har kjøpt inn utstyr fra ulike leverandører. Alt testutstyr som sendes ut fra Nordlandssykehuset er testet og godkjent opp mot våre analysemetoder. 
 

BESTILLING AV PRØVETAKNINGSUTSTYR

Artikkelnummer: 202007
Navn: Rør, UTM-medium, m/pensel til PCR-analyse
OBS: Utseende på rør og pensler kan variere mellom forsendelsene.


HOLBARHET

I et smittesporingsarbeid er raske prøvesvar viktig! Selv om holdbarheten til prøven er god, burde dette ikke tale for å utsette en forsendelse. Skulle det derimot oppstå logistikkmessige utfordringer er prøven holdbar i inntil 5 dager dersom den er oppbevart i kjøleskap fra prøvetakning frem til forsendelse. Dvs. prøven må være <5 døgn gammel når den ankommer laboratoriet i Bodø.


TELEFONNUMMER FOR POSITIVE PRØVESVAR

Ulike kommuner har forskjellige strategier for testing, men en av forutsetningene i den nasjonale strategien er at smitteverntiltak og smitteoppsporing skal iverksettes så raskt som mulig, der det er nødvendig. Vi planlegger derfor fortsatt å ringe ut alle positive prøvesvar. Vi ber derfor innstendig om at telefonnummer til kommuneoverlege eller smitteoppsporingsvakt/corona-team e.l. er skrevet på rekvisisjonen. Prøver som er ferdig analysert etter klokken 23.00 vil ikke ringes ut før etter klokken 08.00 påfølgende dag.
 

DIFFERENSIALDIAGNOSTIKK / ANALYSETILBUD FOR ØVRIG

Pr. i dag er test- og analyseaktiviteten på et nivå hvor vi har muligheten til å gjøre normal luftveisdiagnostikk, dette er derfor nå tilgjengelig via det vanlige tjenestetilbudet (interactor). Vi ber likevel alle leger vurdere indikasjonen for disse undersøkelsene nøye på grunn av den begrensede tilgangen på testmateriell. Vi bemerker at det kan bli nødvendig å trekke tilbake dette tilbudet dersom aktiviteten i forbindelse med pandemien øker.

 

SEROLOGI / ANTISTOFF-PÅVISNING

Vi har en avtale med avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN-Tromsø) som innebærer at vi kan sende prøver til analyse for SARS-CoV-2 IgG.

Det er viktig å presisere at nytteverdien av antistoffpåvisning, foreløpig, kun er å bedre kunne kartlegge prevalens i befolkningen. Mange aspekter ved immunitetsspørsmålet er fortsatt ubesvart og grunnet stor individuell variabilitet i tidspunkt for antistoffutvikling er metoden ikke egnet til diagnostisering i akuttfasen. For mer informasjon om dette se FHI sine sider om serologisk testing vedr. SARS-CoV-2.