Se også intern sykehusprosedyre PR16822 (kun tilgjengelig via sykehusets intranett).

Ansatte screenes for MRSA etter egne retningslinjer, se intern prosedyre RL6066 MRSA-screening og tuberkulosetesting; veileder til Helseattest. Ansatte screenes ikke for ESBL/VRE. 

1Med omfattende menes det at

 • Undersøkelsen er langvarig (flere timer)
 • Fremmedlegemer er ført gjennom hud/slimhinne eller lagt inn gjennom kroppsåpninger, eksempelvis kirurgiske inngrep (også i tannhelsetjenesten), dialyse, innleggelse av venekateter, urinkateter, dren tube og lignende
 • Det er gjennomført sårbehandling, eksempelvis suturering eller stell av større sår

2Sykehus i Norden med kjent utbrudd av ESBL og VRE:

Pr. september 2018. Ingen kjente utbrudd med ESBL men utbrudd/høyere forekomst med VRE følgende sykehus/områder:

 • Norge: Helse Vest. Det er også forekomst av VRE i Helse Sør-Øst men der gjøres det omfattende smitteoppsporing slik at vi i stor grad har fått beskjed om eksponerte pasienter.
 • Sverige: Stockholm, Sörmland, Västerbotten og Örebro
 • Danmark: Rikshospitalet (og andre sykehus i Region hovedstad)

3Nasjonale anbefalinger tilsier at pasienten oppfattes som kronisk bærer. Noen sykehus i landet tar kontrollprøver for å kunne avslutte smitteverntiltak. Det anbefaler ikke Nordlandssykehuset, vi forholder oss til FHIs anbefalinger.

Når skal prøve tas

Planlagt innleggelse eller poliklinisk time:

 • Minst 14 dager før innlegglsen hvis mulig slik at behandlingen kan planlegges best mulig.
 • For pasienter som er i daglig smitterisiko (f.eks. bor sammen med smittet person) bør prøvene tas så nært behandlingstidspunktet som mulig (ca. 10 dager før).
 • NB! Screeningprøver tatt under pågående antibiotikabehandling kan gi falskt negativt svar. Kontakt smittevernoverlege for rådgivning.

Øyeblikkelig hjelp:

 • For pasienter som ikke har tatt prøver på forhånd utføres screening så snart som mulig etter ankomst sykehuset.

Prøvetakingsmetode

 • Se også Prøvetaking og prøvehåndtering i laboratoriehåndboka
 • Vanlig prøvepensel i Amies/Stuart transportmedium. Kan sendes i rørpost for de som har.
 • Ta ett prøvesett fra aktuelle lokalisasjoner.
 • Den som tar prøven skal benytte smittefrakk, hansker og kirurgisk munnbind.
 • Ved prøvetaking fra nesen bør penselen først fuktes med en dråpe sterilt saltvann. Bomullspenselen skal strykes mot innsiden av begge nesevinger tre ganger og settes tilbake i røret. Bruk samme pensel i begge nesevinger.
 • Ved prøvetaking fra rektum skal det være synlig avføring på penselen.
 • Ved prøvetaking fra infiserte sår, utslett og liknende fjernes eventuelt først puss og skorper med sterilt saltvann
 • Hos innlagte pasienter, - der prøvesvar haster, kan man ta prøver med E-Swab til MRSA PCR. Prøvemateriale høstes på samme måte som beskrevet ovenfor. Det er ikke tilgjengelig hurtigdiagnostikk for EBSL eller VRE slik at pasienten må fortsatt isoleres til svar på disse prøvene er klart.
 • Merk mikrobiologisk remisse med  ”Screening MRSA, og/eller ESBL, og/eller VRE”.

o   En remisse per pasient for alle prøvene.

o   Angi lokalisasjon både på prøveglass og rekvisisjon, for eksempel  ”Nese ”

Prøvetakingssteder

Prøvetakingssted

Dyrkes med tanke på

Nese

MRSA

Hals

MRSA

Perineum

MRSA

Rektum

ESBL, VRE

Eventuelle sår/eksem

MRSA, ESBL, VRE

Rundt innstikksted for fremmedlegeme

MRSA, ESBL, VRE

Kateterurin ved permanent kateter

MRSA, ESBL, VRE

Bukdrenasje eller lignende

ESBL, VRE

Isolering

Alle pasienter som innlegges og fyller kriteriene for screening isoleres i påvente av negativt screeningsvar på prøver som er tatt. Husk å sjekke at alle prøver er tatt og at alle resultater er klare.

Individuelle vurderinger kan gjøres, kontakt smittevernpersonell for veiledning.

Unntak:

 • Pasienter som innlegges i psykiatrisk avdeling isoleres ikke.
 • Pasienter som tidligere har hatt MRSA og har hatt negative prøver etter 1,2 og 3 uker men ikke har tatt prøver etter 3, 6 og 12 mnd. screenes, men isoleres ikke. Kontakt smittevernpersonell ved tvil.

Isoleringsregimer: (Docmap  RL0123)

MRSA

Kontaktsmitte + munnbind

 

ESBL

Kontaktsmitte inntil type ESBL er avklart

 -ESBL-KARBA skal alltid isoleres

- ESBL-A/M – enerom med eget bad/toalett kan være aktuelt, se Docmap RL6233

VRE

Kontaktsmitteregime

6      Referanser

1.      Smittevern 2009: 16; Nasjonalt Folkehelseinstitutt, MRSA-veilederen,

2.      Smittevern 2004: 9; Nasjonalt Folkehelseinstitutt,  Isoleringsveilederen

3.      Lov 1994-08-05 nr. 55: Lov om vern mot smittsomme sykdommer

4.      UNN HF: MRSA – ESBL – VRE screening av pasienter. Retningslinjer UNN HF