Agens/analyse

Vankomycin

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tel.75 57 83 50

Indikasjon

Monitorereing av serumkonsentrasjon for å sikre terapeutisk nivå og unngå toksiske konsentrasjoner.
Konsentrasjonsmåling tasetter 3. eller 4. dose, deretter 2 - 3 ggr / uke ved stabil nyrefunksjon.
Ved nyresviktmåles bunnkonsentrasjondaglig.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 ml

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

0-prøve tas umiddelbart før ny dose

Analysemetode

Kjemiluminescens. Analytisk variasjon 11%.

Tolkning

0-prøve:15-20 mg/L

Forventet svartid

Utføres daglig

Merknader

Kfr.HOD: Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus / Konsentrasjonsmålinger