Agens/analyse

Prøvene blir initialt analysert med PCR med tanke på følgende tarmpatogene E. coli-typer/gener:

Enterohemoragisk Escherichia coli (EHEC)
- Shigatoxin 1 (stx1) - DNA
- Shigatoxin 2 (stx2) - DNA
- Intimin-gen (eaeA) - DNA

Enteroinvasiv Escherichia coli (EIEC)
- ipaH-DNA

Enteropatogen Escherichia coli (EPEC)
- Intimin-gen (eaeA) - DNA

Enterotoksinogen Escherichia coli (ETEC)
- Varmelabile (lt) eller varmestabile (st) enterotoksiner - DNA

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Blodig diaré
Mistanke om hemolytisk uremisk syndrom (HUS)
Kronisk diaré hos barn < 5 år
Diaré etter opphold i utviklingsland
Smitteoppsporing/kartlegging ved utbrudd
Sannynlig infeksjonsutløst diaré hos sykehjemspasienter eller sterkt immunsupprimerte

Hensikt

Påvise ulike typer tarmpatogene E.coli
For informasjon se E.coli-enteritt, veileder for helsepersonell

Prøvemateriale/prøvemengde

Feces på FecalSwab

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Medium: FecalSwab

Metode:
1) Prøvepenselen dyppes i avføring og vris rundt
2) Penselen plasseres nederst i transportrøret (i kontakt med mediet)
3) Penselen knekkes i brekkpunktet før korken skrus på

Analyser kan ikke utføres i prøver som er mer enn 3 dager gamle ved ankomst laboratoriet.

Fiksering/oppbevaring

Oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse

Holdbarhet

Analyser kan ikke utføres i prøver som er mer enn 3 dager gamle ved ankomst laboratoriet.

Analysemetode

PCR/dyrkning

Prøver som er PCR-positive vil i enkelte tilfeller måtte dyrkes og sendes til nærmere undersøkelse og karakterisering ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Tolkning

Enterohemoragisk E. coli (EHEC) defineres som de humanpatogene variantene av shigatoksin­produserende E. coli (STEC). Infeksjon gir som regel selvbegrensende gastroenteritt, men i 10-15% av tilfellene kan også livstruende sykdom forårsakes, eks. hemolytisk uremisk syndrom (HUS). Barn og eldre/immunsupprimerte er spesielt utsatte. Smitte skjer fekal-oralt og forekommer som regel i forbindelse med inntak av kontaminert mat eller drikke.

Enteroinvasiv E. coli (EIEC) gir vanligvis mild diaré, men enkelte pasienter kan få dysenteriliknende bilde med pussholdig, av og til blodig diaré, kraftige abdominalsmerter og feber. Bakteriene invaderer tarmepitelcellene og sprer seg videre til nærliggende epitelceller. Dette gir opphav til en akutt betennelsesreaksjon i tarmslimhinnen, som resulterer i blødninger og nekrose av epitelet.

Enteropatogen Escherichia coli (EPEC) gir vanligvis vandig diaré med feber og ser ut til å kunne være en av meget få bakterielle årsaker til kronisk spedbarnsdiaré. EPEC kan videre deles inn i typisk (tEPEC) atypisk (aEPEC).
Globalt sett er tEPEC en av de hyppigste årsaker til bakterielle gastro­enteritter som i lavinntektsland ikke bare rammer småbarn, men også voksne.
aEPEC er en heterogen gruppe bakterier med usikker assosiasjon til diaré, differensiering mellom EHEC som har mistet sine toksin-gener og aEPEC som årsak til diaré eller som del av normal tarmflora er svært vanskelig. Kliniske opplysninger er derfor avgjørende for hvordan laboratoriet behandler prøven videre.

Enterotoksinogen Escherichia coli (ETEC) er den vanligste årsaken til diaré hos barn i lavinnkomstland og isoleres ofte fra pasienter med «turistdiaré». I Norge er også matbårne ETEC-infeksjoner blitt mer vanlig de senere år.

For mer informasjon se E.coli-enteritt, veileder for helsepersonell

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Forventet svartid

Negative prøver: 1 dag.
Positive prøver: 1 dag.
Dersom en prøve (spesielt EHEC, EPEC og EIEC) må sendes Folkehelseinstituttet for nærmere undersøkelser, foreligger det endelige svaret vanligvis etter 2-3 uker.

Foreløpig svar ved funn av genmateriale fra EHEC, EPEC og EIEC vil basert på kliniske opplysninger og pasientens alder meddeles rekvirent per telefon. Ev. behov for kontrollprøver, sykemelding fra jobb/skole, oppfølging av familiemedlemmer/nærkontakter og videre varsling må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Analysen utføres rutinemessig hos barn under 5 år med diaré.
Ang. kontrollprøver, se E.coli-enteritt, veileder for helsepersonell
Tarmpatogene E. coli er meldepliktig til MSIS.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012