Agens/analyse

Mikroskopi

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om lungetuberkulose

Prøvemateriale/prøvemengde

Ekspektorat (indusert sputum nedre luftveier)
Bronchialskyllevæske

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøvemateriale tas på sterilt glass

Analysemetode

Direkte mikroskopi etter spesialfarging av prøvemateriale (auramin, Ziehl-Neelsen)

Tolkning

Syrefaste staver ikke påvist / syrefaste staver påvist med mengdeangivelse

Forventet svartid

1 dag (mandag - fredag)
Positive analyser svares umiddelbart pr. telefon

Merknader

Prøvemateriale videresendes til dyrkning ved henvisningslaboratorium (UNN).
Funn av syrefaste staver rapporteres til lokal tuberkulosekoordinator.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.