Agens/analyse

Streptococcus agalactiae - Streptokokker gruppe B (GBS)

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

• Det anbefales ikke å ta rutinemessige prøver for påvisning av gruppe B-streptokokker hos friske, symptomfrie, gravide kvinner.
• Prøve tas av alle kvinner med fostervannsavgang uten rier før 37 uker. Ved negativt dyrkningssvar gjentas prøven hver uke inntil fødsel.
• Prøve tas av kvinner som innlegges med rier før uke 34.

Prøvemateriale/prøvemengde

Vagina-/rektumsekret

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøven tas fra ytre del av vagina og ev. rektum, gjerne med samme prøvepensel og plasseres i Amies transportmedium med kull.

Analysemetode

Dyrkning

Tolkning

Negativ/påvist.

Forventet svartid

1 - 2 dager (mandag - lørdag)

Merknader

GBS kolonisering forekommer i vagina og rektum, med noe lavere forekomst i cervix. Tarmen ansees å være et reservoar for bakterien. Bærerskapet kan være kronisk, intermitterende eller forbigående. 10-35% av gravide er bærere av GBS. Ca 0,5 av 1000 nyfødte i Norge får alvorlig GBS-infeksjon.
Dersom det påvises GBS må dette påføres «Helsekort for gravide».

Analysen utføres kun dersom relevante kliniske opplysninger foreligger. Gjeldende svangerskapsuke må oppgis.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.

Link