Analysen utføres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN, Tromsø).

Indikasjon

1. Mistenkt tidligere gjennomgått COVID-19.

2. Aktuell PCR-negativ COVID-19 i sen fase.
Prøven kan da tas:
• Helst over 14 dager etter debut av symptomer i øvre luftveier.
• Samme dag etter individuell vurdering ved debut med nedre luftveiessymptomer og mistenkt
asymptomatisk første infeksjonsfase.
• >4 uker etter mulig eksponering (mistenkt mild eller asymptomatisk infeksjon)

3. Screening/konfirmasjon av potensielle donorer av konvalesent plasma.

Tolkning

SARS-CoV-2 serologi har noen viktige begrensninger:
• Negativ IgG utelukker ikke aktuell infeksjon. Mange blir antistoff-positive først ca. 14 dager etter symptomdebut.
• Positiv IgG utelukker ikke aktuell infeksjon med vedvarende virusutskillelse.
• Positiv IgG garanterer ikke ikke immunitet.

Det er ikke klarlagt hvorvidt SARS-CoV-2-antistoffrespons korrelerer med beskyttelse.

Positiv prediktiv verdi av én enkel antistoffundersøkelse kan være lav ved lav seroprevalens.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Klinisk informasjon som er nødvendig for prioritering av analyser og tolkning av svar:
• Tidspunkt for eksponering og/eller debut av symptomer.
• Beskrivelse av symptomene (ev. fravær av symptomer) og symptomutvikling. Spesielt er skillet mellom
øvre og nedre luftveissymptomer viktig.
• Epidemiologisk tilknytning.

Link