Agens/analyse

Rubella-virus IgG

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

Vurdering av immunstatus særlig hos gravide
Klinisk mistanke om rubella: Se merknad

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum eller EDTA-plasma

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres

Analysemetode

CMIA (chemiluminescens micropartikkelimmunoassay)

Tolkning

Negativ / positiv / grenseverdi

Forventet svartid

1-3 dager (mandag - fredag)

Indikasjoner, tolkning og referanser

Praktisk om målinger
• Ikke antistofftesting av kvinner som har fått
- 2 doser rubellaholdig vaksine (ifølge vaksinasjonskort, SYSVAK, Mine vaksiner),
eller
- 1 dose rubellaholdigvaksine -> disse anbefales kun 1 dose MMR-vaksine etter avsluttet svangerskap


• Kvinner som ikke er vaksinert eller har usikker vaksinasjonsstatus,
- skal måle rubella-antistoff (as).
- Lege/jordmor som rekvirerer blodprøver i svangerskapet, har ansvaret for å vurdere behovet for testing.


Vaksinasjonsanbefaling avhenger av prøvesvar:

• Rubella-as > 10 IU/ml -> Vaksinasjon og testing er unødvendig.
fordi: har gjennomgått rubella eller er tilstrekkelig vaksinert.

• Rubella-as: «gråsone» (5-10 IU/ml) -> Anbefales én dose MMR-vaksine etter avsluttet svangerskap
fordi: har vært i kontakt med rubellavirus, sannsynligvis etter 1 dose vaksine.
Det er ikke behov for ny testing etter vaksineringen.

• Rubella-as < 5 IU/ml -> Anbefales 2 doser MMR-vaksine med minst 3 måneders intervall etter avsluttet svangerskap.
Kan være vaksinert, men det kan også være en uspesifikk reaksjon.
Det er ikke behov for ny testing etter vaksineringene.


Merknader

Ved klinisk mistanke om rubella videresendes prøven fra oss til IgM-analyse ved Folkehelseinstituttet (FHI).
PCR analyse utføres i munnsekret, urin, EDTA blod, halsprøve, nasofarynx, spinalvæske.
Prøvetakingsutstyr for munnsekret kan fås ved henvendelse til FHI.

Link