Agens/analyse

Mycoplasma genitalium
Mycoplasma genitalium makrolid- (azitromycin) resistens

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Klinisk mistanke om uretritt/cervicitt, bekkeninfeksjon eller epididymitt
Hvis nåværende seksualpartner har fått påvist mykoplasmainfeksjon
Før kirurgisk abort

Asymptomatiske personer bør ikke testes/screenes for mykoplasmainfeksjon.

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin
Vaginalsekret
Cervixsekret
Uretralsekret
Analsekret
Øyesekret
Halssekret

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

For nærmere beskrivelse med illustrasjoner, se Prøvetaking og prøvehåndtering

Urin (Cobas prøvemedium):
1) Pasienten samler bare FØRSTE del av urinen, kun 5 – 10 ml. Dette tilsvarer at bunnen av et plastbeger så vidt er dekket med urin. (Dersom for mye urin samles kan dette gi falskt negative analyseresultat)
2) Urinen suges opp med medfølgende pipette
3) Urinen overføres til Cobas-prøverøret. Væskenivået skal være mellom de to linjene på røret.
4) Cobas-røret snus fem ganger for å blande prøve og transportmedium

Penselprøver (Cobas eller UTM prøvemedium):
UTM-prøvemedium foretrekkes.
Cobas prøvemedium kan også benyttes

Fiksering/oppbevaring

Etter prøvetaking snus transportrøret fem ganger for blanding av prøvemateriale og transportmedium. Prøvene oppbevares i romtemperatur fram til sending.

Analysemetode

Real time PCR (polymerase chain reaction).

Tolkning

Mycoplasma genitalium: Negativ, positiv eller usikkert resultat
Makrolidresistens: Påvist, ikke påvist eller usikkert resultat

Analyseringsintervall/hyppighet

1 gang per uke

Forventet svartid

Inntil 1 uke

Merknader

Alle prøver med påvist Mycoplasma genitalium vil bli testet for makrolid (aziromycin) -resistens.

Azitromycin er førstevalg ved genital mykoplasmainfeksjon. Det er økende resistens mot azitromycin. I Norge påvises nå resistens hos ca 40 %. Ved påvist resistens må alternativ behandling, vanligvis moxifloksacin, vurderes.

Genital mykoplasmainfeksjon er i smittevernloven ikke definert som en allmennfarlig smittsom sykdom og undersøkelse og behandling må derfor dekkes av pasienten selv.

Akkreditering

Analysen er ikke akkreditert.

Link

Les mer om genital mycoplasma-infeksjon og behandling i
FHIs Smittevernveileder
Antibiotikaveilederen