Agens/analyse

Hepatitt C virus RNA PCR

Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Oppfølging av pasienter med påvist HCV antistoff (screeningtest)
Oppfølging av pasienter som behandles for hepatitt C
Screening av blant annet dialyse- og transplantasjonspasienter, morsmelkgivere og organdonorer

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum
(Plasma)

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Serum: 2 gelglass à 5 ml
(Plasma: 2 PPT-rør)

Serumglass og PPT-rør må sentrifugeres innen 2 timer etter prøvetaking, og må ikke avpipetteres. Korken tapes.
Prøven oppbevares kjølig (4-8 °C) fram til forsendelse.

Merk at analysen ikke kan utføres i prøver som er eldre enn 72 timer når de ankommer laboratoriet. Prøveglassene må ikke åpnes eller benyttes til andre analyser før de ankommer PCR-laboratoriet.

Analysemetode

Kvantitativ påvisning av HCV RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR)

VK beskrivelse

Måleusikkerhet HCV analyse: +/- 10 %

Måleusikkerheten er oppdatert: 23.01.2019.
Måleusikkerheten er beregnet på begrenset tallmateriale.

Tolkning

HCV-RNA-konsentrasjonen uttrykkes i internasjonale enheter per liter (IU/L)
Lineært område for analysen (måleområde): 15 x 10E3 IU/L – 1 000 000 000 x 10E3 IU/L (15 000-100 000 000 000 IU/L).

Negative prøver besvares slik: "0 x 10E3 IU/L - IKKE PÅVIST"

Positive prøver med konsentrasjon som er lavere enn måleområdet besvares slik:
"HCV-RNA PÅVIST. Konsentrasjonen er lavere enn 15 x 10E3 IU/L"

Positive prøver med verdier innenfor måleområdet besvares med aktuell konsentrasjon og "HCV RNA PÅVIST”.

Positive prøver med konsentrasjon som er høyere enn måleområdet besvares slik:
"HCV-RNA PÅVIST. Konsentrasjonen er høyere enn 1 000 000 000 x 10E3 IU/L"

Analyseringsintervall/hyppighet

1 gang/uke

Forventet svartid

1 - 2 uker

Merknader

Analysen skal ikke brukes som primærdiagnostikk av hepatitt C.
Screening for hepatitt C gjøres ved analyse av HCV antistoff

Akkreditering

Akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 ved Molekylærbiologisk enhet i Bodø.