Agens/analyse

Helicobacter pylori dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Ulcus ventriculi, ulcus duoneni, gastritt.

Analysen har lav sensitivitet og anbefales derfor ikke brukt som primærdiagnostikk ved mistanke om H. pylori-infeksjon.

Dyrkning og resistensbestemmelse vil kun bli utført ved tidligere behandlingssvikt eller på prøver tatt fra barn.

Prøvemateriale/prøvemengde

Ventrikkelbiopsier fra antrum og corpus ventriculi

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Sterilt glass som tilsettes 5 - 6 ml sterilt saltvann - prøven må umiddelbart bringes til laboratoriet.

Dersom prøven ikke kan leveres til laboratoriet umiddelbart, må Portagerm transportmedium* benyttes. Etter prøvetaking bør prøven sendes så snart som mulig - holdbarhet i romtemperatur er 48 timer.

Analysemetode

Dyrkning mikroaerofilt på selektivt medium

Tolkning

Negativ / påvist og ev. resistensbestemmelse

Forventet svartid

10 dager

Merknader

* Portagerm transportmediumer merket med holdbarhetsdato, bestilles fra BioMerieux, tlf. 23 37 55 50