Agens/analyse

Gjærsoppdyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om soppinfeksjon i hud, slimhinner ogluft- veier, fortrinnsvis hos immunsupprimerte pasienter og etter langvarig antibiotikabehandling.

Prøvemateriale/prøvemengde

Avskrap,biopsier, vevsbiter, penselprøver, luftveier, eventuelt hud

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas på pensel som plasseres i Amies transport- medium m. kull.
Ekspektorat, bronchialskyllevæske, vev, biopsier tas på sterilt glass eventuelt Amies transportmedium.

Analysemetode

Dyrkning på selektivt medium

Tolkning

Negativ eller funn av gjærsopp (semikvantitert).
Eventuell nærmere identifikasjon og resistens- bestemmelse utføres i spesielle tilfeller.

Forventet svartid

1 - 5 dager (mandag - lørdag)

Merknader

Gjærsopp er en del av normal flora på hud og slimhinner og må sammenholdes med klinikk.
Utføres rutinemessig som tillegg til bakteriologisk dyrkning vedspesielle kliniske problemstillinger.
Genitalprøver analyseres kun dersom mikroskopi på legekontoret er negativ og ved residiv etter behandling.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.