Agens/analyse

Cryptosporidium oocyster

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Tilknytning til kjent utbrudd
Diare der annet agens er utelukket
Alvorlig diare hos immunsvekkede pasienter

Prøvemateriale/prøvemengde

Fæces

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Fæces uten tilsetning

Analysemetode

Mikroskopi etter spesialfarging av konsentrert fæces

Forventet svartid

1 uke

Merknader

Analysen må rekvireres spesielt
Positive prøver er meldepliktig til MSIS

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.