Analysen utføres ved

Som en følge av analysenes lave spesifisitet, sensitivitet og positive prediktive verdi, og basert på internasjonale anbefalinger, vil laboratoriet fra 1. april 2018 ikke lengre tilby serologisk diagnostikk av Myoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae. For diagnostikk av nevnte agens, anbefales nasopharynxprøve til PCR (tatt med UTM-pensel), ettersom PCR-metoden langt overgår de serologiske metodene i spesifisitet og sensitivitet.

Tolkning av M. pneumoniae- og C. pneumoniae-serologi er utfordrende, spesielt grunnet hyppig forekomst av falskt positive IgM’er. IgM kan være positiv i svært lang tid etter gjennomgått infeksjon, og kan også være positiv ved asymptomatisk bærerskap. Sikre diagnoser kan heller ikke stilles uten signifikant titerstigning av IgM og IgG i prøver tatt med fire ukers mellomrom. Disse faktorene gjør analysene uegnet til rask avklaring av eventuell behandlingstrengende infeksjon.

Noen få laboratorier i Norge tilbyr fortsatt serologisk analyse av M. pneumoniae og C. pneumoniae, og mikrobiologisk lab i Bodø kan være behjelpelig med å videresende prøver dit, dersom behovet for retrospektiv diagnostikk foreligger. Ønske om sending til annet laboratorium må i så fall skrives eksplisitt på rekvisisjonen