Agens/analyse

Borrelia burgdorferi IgG

Borrelia IgM kan kun rekvireres av laboratoriet og vil kun bli analysert dersom IgG er positiv eller hvis prøven er tatt fra barn (dette grunnet IgMs lave sensitivitet og spesifisitet).

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet , tlf. 75 57 84 85

Indikasjon

•Mistanke om disseminert Borrelia-infeksjon, f. eks. nevroborreliose eller Borrelia-artritt
•ME-utredning

Ved mistanke om nevroborreliose må det gjøres spinalvæskeundersøkelser - blodprøve er ikke tilstrekkelig for å bekrefte eller avkrefte nevroborreliose-diagnosen.

Prøver uten kliniske opplysninger/manglende indikasjon vil bli avvist.

Eksempler på situasjoner hvor antistoffundersøkelse ikke er indisert, ettersom det vil gi lite eller ingen informasjon og heller vil føre til usikkerhet og feiltolkning kan være:

Pasient med ukomplisert Erythema migrans
Erythema migrans er en klinisk diagnose og antibiotikabehandling skal gis uavhengig av serologiresultatet. Utslettet kommer vanligvis kort tid etter smitte, mens antistoffene først dannes etter flere uker. Sensitiviteten på borrelia-serologi ved erythema migrans er dermed svært lav og antistoffundersøkelser vil i mange tilfeller derfor være unødvendig.

Pasienten vil vite sin borreliastatus
Mange pasienter i flåttendemiske områder har positiv IgG som tegn på tidligere Borrelia-eksponering. IgG kan forbli positiv i mange år etter smitte og gjennomgått infeksjon. Antistoff beskytter ikke mot ny infeksjon.

Kontroll av behandlet borreliose
Antistoff kan påvises i mange år etter infeksjon både i serum og spinalvæske, også etter adekvat terapi

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum eller plasma
Spinalvæske - serum da tas samtidig.

Analysemetode

Kjemiluminescens-immunoanalyse (CLIA)

Tolkning

Positiv/negativ/grenseverdi

Nyoppdagede positive prøver sendes etter nærmere vurdering videre til verifisering ved nasjonalt referanselaboratorium for flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Antistofftestene er basert på overflateantigener som finnes hos alle humanpatogene Borrelia-arter.

Antistoffer dannes vanligvis innen 6-8 uker etter smitte. Ved negativ test og kort sykehistorie anbefales ny prøve etter 4-6 uker. Merk at både IgM og IgG kan forbli positiv i mange år, både etter gjennomgått infeksjon og etter vellykket behandling.

Borrelia-serologi kan være utfordrende å tolke og vurderingen av antistoffundersøkelsene må gjøres i lys av pasientens funn og anamnese. For å kunne vurdere prøveresultatene og indikasjon for eventuelle utvidete undersøkelser, ber vi om at følgende kliniske opplysninger oppgis:

Om og NÅR pasienten er bitt av flått eller har oppholdt seg i flåttendemiske områder
• Symptomer og funn og varigheten av disse

Forventet svartid

2-4 dager

Merknader

Analysen kjøres to til tre ganger ukentlig.

Link