Agens/analyse

Dyrkning av mikrober

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om infeksjon

Prøvemateriale/prøvemengde

Vevsbiter/biopsier

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Ved kort transporttid (få timer) kan sterilt prøveglass benyttes. Tilsett ev. 1 ml sterilt saltvann for å hindre uttørking av prøvematerialet.

Prøver som tas ved kirurgiske avdelinger og der lang transporttid til laboratoriet (mer enn få timer) må påregnes, anbefales Stuart prøvemedium. Disse glassene vil kun være tilgjengelig ved kirurgiske avdelinger/operasjonsstuer og sikrer bedre overlevelse av anaerobe bakterier. Vennligst se Vevsprøver og biopsier (kun for sykehus) - dyrkning

Biopsier kan også sendes på standard Amies kullpensel. Presiser på rekvisisjonen hvor mange vevsprøver prøveglasset inneholder.

Beinvevsbiter bør ikke være større enn 1 cm i diameter pga forbehandling av prøven før analysering.

Fiksering/oppbevaring

Prøvematerialet oppbevares i kjøleskap fram til forsendelse

Analysemetode

Aerob og anaerob dyrkning

Forventet svartid

2 - 10 dager

Merknader

Det er helt avgjørende at det opplyses om klinisk problemstilling på rekvisisjonen, ettersom dette er helt avgjørende for at prøven behandles og dyrkes på korrekt måte. Manglende kliniske opplysninger kan føre til suboptimal undersøkelse.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.