Agens/analyse

Aerob dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Urinveisinfeksjon, signifikant bakteriuri

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Midtstrømsprøve tas minimum 2 timer etter siste vannlating.
Hos kvinner holdes kjønnsleppene til siden, hos menn trekkes forhuden tilbake.
Hos sengeliggende/inkontinente pasienter, samt ved bruk av poseprøver hos barn, utføres vaskeprosedyre før prøvetaking.

Det er ikke indisert med dyrkningsprøve ved ukomplisert urinveisinfeksjon hos kvinner i fertil alder.

Urin på sterilt glass uten tilsetning er holdbar 2 timer i romtemperatur og 24 timer i kjøleskap.
Ved transport utover dette skal borsyreglass brukes.

Borsyreglass må fylles med urin til markert nivå og er da holdbar i 2 døgn.
Ved lengre transporttid bør transportagar (Uricult) brukes.

Permanente katetere koloniseres raskt med mikrober som vanskeliggjør tolkning av ev. dyrkningsfunn. Pasienter med inneliggende permanente kateter utvikler som regel bakteriuri, og dyrkning fra asymptomatiske pasienter bør derfor vanligvis ikke gjøres. Dyrkning av urin fra permanente urinveiskateter gjøres vanligvis kun ved mistanke om pyelonefritt/urosepsis og før planlagte urologiske inngrep.

Prøve fra permanent kateter tas med sprøyte etter kateterskifte og desinfisering av prøvetakingsstedet, samt etter at kateteret har vært avstenging kateteret i 1/2 - 1 time.

Prøve fra urostomi tas med kateter fra stomien etter rengjøring. Følg prosedyrer for prøvetakning fra urostomi. Nesten alle pasienter med urostomi vil ha bakteriuri. Funn må tolkes i lys av pasientens klinikk..

Poseprøver fra barn er en lite egnet metode grunnet stor risiko for falskt positive funn. Den vanligst feilkilden er at posen sitter på altfor lenge. En pose skal aldri sitte på > 30 min og aldri over natten.

Analysemetode

Dyrkning

Tolkning

Analyseresultat må vurderes ut fra bakteriefunn, bakteriemengde, klinikk, prøvetaking og pasientens alder og kjønn.

Forventet svartid

1 - 3 dager (mandag - lørdag)

Merknader

Det er viktig å opplyse om klinisk problemstilling, eventuell antibiotikabehandling og prøvetakingsmetode: midtstrømsprøve, engangskateter, cystoskopi, blærepunksjon, poseprøve, permanent kateter (inkl. dato for siste kateterskifte).

Funn av GBS (gruppe B streptokokker) hos gravide rapporteres.

Diagnosen asymptomatisk bakteriuri stilles ved funn av >100 000 uropatogene bakterier med samme resistensmønster i to påfølgende urinprøver hos person uten symptomer fra urinveiene.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.