Agens/analyse

Dyrkning av mikrober

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Mistanke om infeksjon

Prøvemateriale/prøvemengde

Væske fra ulike hulrom, f.eks ledd-, bursa-, pleura-, pericard-, peritonealvæske, væske fra buk.

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøve tas på sterilt glass, aseptisk prøvetakings- teknikk. Ved mistanke om anaerob infeksjon må glasset fylles helt opp.
Det er viktig at prøvemateriale ikke konta- mineres av mikrober fra hud/slimhinne.
I tillegg kani nntil 4 ml væske overføres til PediBact flaske som oppbevares i romtemperatur inntil sending.
Prøvemateriale kan eventuelt overføres til pensel som plasseres i Amies transportmedium m.kull, men dette gir ikke optimal analyse.

Analysemetode

Dyrkning aerobt og anaerobt, eventuelt direkte mikroskopi

Forventet svartid

2 - 5 dager (mandag - lørdag).
Direkte mikroskopi svar rapporteres samme dag.

Merknader

Ut fra klinisk problemstilling og prøvemateriale kan gjærsopp dyrkning utføres i tillegg.

Akkreditering

Dyrkningen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.