Agens/analyse

Aerob dyrkning, anaerob dyrkning

Analysen utføres ved

Bakteriologisk enhet, tlf. 75 57 83 30

Indikasjon

Sårinfeksjon, abscesser

Prøvemateriale/prøvemengde

Sårsekret, puss fra abscess

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Sårsekret tas med pensel fra randsonen etter vask med sterilt saltvann og eventuell fjerning av puss/nekrotisk vev. Abscesser kan insideres og prøve tas med pensel Pensel plasseres i Amies transportmedium m. kull.
Ved abscessdannelse med store mengder puss, kan det brukes sterilt prøveglass uten tilsetning; dette må fylles helt opp.

Analysemetode

Dyrkning

Tolkning

Funn av gramnegative stavbakterier i overflatiske sår representerer vanligvis kolonisering

Forventet svartid

1 -3 dager(anaerob dyrkning som blir negativ svar- rapporteres tidligst etter 3 dager)

Merknader

Det er viktig å opplyse om lokalisasjon, om prøven er tatt i forbindelse med kirurgiske inngrep og om eventuell antibiotikabehandling. Eventuelle spesielle problemstillinger må også fremkomme.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO15189:2012 ved Bakteriologisk enhet i Bodø.