Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

0,5 mL serum. Vanlig serumglass med eller uten gel.
Ingen pasientforberedelse er nødvendig. Hvis pasienten tar vitamin D tilskudd bør prøven tas like før inntak av neste dose av vitamin D.

Holdbarhet

3 dager i romtemperatur. 7 dager i kjøleskap (+4oC). Holdbar i flere år hvis prøven lagres i kryorør i fryser ved -25oC.

Analysemetode

F.o.m. 13/1-2016: Væskekromatografi med tandem massespektrometri (LC-MS/MS). Analysepakke med 25-OH-vitamin D3 og 25-OH-vitamin D2. Metoden måler 25-OH-vitamin D3 og 25-OH-vitamin D2 hver for seg og separate svar utgis for disse. Summen av disse to utgis som total 25-OH-vitamin D.
Måleområde: Nedre målegrense: 5 nmol/L. Verdier under 5 nmol/L gies ut som < 5 nmol/L.

VK beskrivelse

VKa: < 10%

Referanseområde

50-150 nmol/L. Det angitte referanseområdet gjelder summen av 25-OH-vitamin D3 og 25-OH-vitamin D2. Vi har kjørt sammenligning med LC MS-MS metoden for analysering av 25-OH-vitamin D som brukes på UNN, Tromsø og funnet meget god overensstemmelse mellom verdiene.
Referanseverdiene er basert på forskningsresultater og anbefalinger fra Helsedirektoratet (Referense 1-3). De gjenspeiler fysiologisk normale 25-OH-vitamin D verdier (1-3). For vitamin D er det mer hensiktsmessig å bruke tiltaksgrenser enn «referanseområde». I internasjonale retningslinjer er det anbefalt en nedre tiltaksgrense for Vitamin D på 50 nmol/L (2,3). Den angitte tiltaksgrensen gjelder summen av 25-OH-D3 og 25-OH2-D2. I en studie på Vestlandet hadde 43% verdier under 50 nmol/L i april måned (4). Verdiene for 25-OH-vitamin D viser sesongvariasjon pga. mindre sollys om vinteren og verdiene er derfor lavere om vinteren og høyere om sommeren (1,4).

Indikasjoner, tolkning og referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi - Vitamin D
Indikasjon: Mistanke om vitamin D mangel. Utredning av malabsorpsjonstilstander og mistanke om dårlig ernæringsstatus. Forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet. Oppfølging ved behandling med vitamin D tilskudd. 25-OH-vitamin D er en funksjonell indikator for vitamin D status.
Calcidiol eller 25-OH-vitamin D er et prohormon som produserer i leveren ved hydroksylering av vitamin D3 (cholecalciferol) eller vitamin D2 (ergocalciferol). Vitamin D3 produseres i huden når denne bestråles med UVB-stråler. I tillegg tilføres den også normalt gjennom kosten, særlig fet fisk og egg. Vitamin D2 produseres i planter, gjær og sopp og betyr mindre for den naturlige vitamin D tilførselen hos mennesker. Prohormonet calcidiol (25-OH-vitamin D) har en lengre halveringstid enn det biologisk aktive calcitriol, og brukes som et mål på kroppens vitamin D-lager. Både vitamin D3 og vitamin D2 har vært brukt til beriking av matvarer og til kosttilskudd (2). De fleste vitamin D tilskudd som brukes i Norge inneholder vitamin D3. Afi-D2 Forte inneholder vitamin D2.
Omdanningen av 25-OH vitamin D til 1,25-dihydroksy vitamin D skjer i nyrene. Ved nyresvikt bør man i stedet måle 1,25-dihydroksy-vitamin D i serum (sendeprøve til annet laboratorium: Hormonlab. Aker).
Tolkning av 25-OH vitamin D nivå (1,6,7,8) og tiltaksgrenser: Suboptimalt nivå hos voksne: 25- 50 nmol/L D-vitamin mangel hos voksne: < 25 nmol/L D-vitamin mangel barn: < 30 nmol/L Gunstig nivå hos voksne og barn: > 75 nmol/L (se referense 6,8).
Toksiske verdier: Verdier > ca. 350-375 nmol/L øker faren for hyperkalsemi
Nyere forskning tyder på at det kan være gunstig at 25-OH-vitamin D nivået ligger over 75 nmol/L (3, 6). Øvre nivå av 25-OH-vitamin D i serum hvor det ikke observeres skadelige effekter er cirka 200 nmol/L (2).
Lav konsentrasjon: Vitamin D-mangel kan skyldes lavt inntak av vitamin D, dårlig absorpsjon av vitamin D, hypoparathyreoidisme, malabsorpsjonstilstander og kronisk leversykdom eller lite soling 1,2,3). Ved konsentrasjoner under 50 nmol/L er PTH ofte forhøyet, noe som øker mobilisering av kalsium fra skjelettet og risiko for osteoporose (5). Lave verdier er assosiert med rakitt hos barn (7,8) og osteomalasi hos voksne (1,6). Suboptimalt nivå øker risiko for osteoporose. Mange kvinner har vitamin D mangel, særlig i innvandrergrupper som har mørk hud og ikke soler seg. Barna kan da bli født med lave vitamin D-lagre og i tillegg få morsmelk som inneholder lite vitamin D (5). Eldre på institusjon og eldre som får lite sol på kroppen og/eller utilstrekkelig variert kost har ofte vitamin D mangel. Konsentrasjonen av 25-OH-D2 i serum er kun målbar hos personer som har tatt 25-OH-D2-tilskudd, eller spist mat som har tilsatt Vitamin D2.
Høy konsentrasjon: Ses ved hyperparathyreoidisme, stor tilførsel av vitamin D og granulomatøse sykdommer som sarkoidose. Det er ikke ønskelig at nivået av 25-OH-vitamin D i serum er over 200 nmol/L.
Referanser:
Ernæringsrådet, Helsedir. IS 1408, 2006
Ross AC, Manson JE, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK, et al. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2011 Jan;96(1):53-8. PubMed PMID: 21118827. Pubmed Central PMCID: 3046611.
Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2011 Jul;96(7):1911-30. PubMed PMID: 21646368.
Christensen MH, Lien EA, Hustad S, Almas B. Seasonal and age-related differences in serum 25-hydroxyvitamin D, 1,25-dihydroxyvitamin D and parathyroid hormone in patients from Western Norway. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation. 2010 Jul;70(4):281-6. PubMed PMID: 20429698.
Meyer HE et al. Vitamin D deficiency and secondary hyperparathyreoidism and the association with bone mineral density in persons with Pakistani and Norwegian background living in Oslo, Norway, The Oslo Health study. Bone 2004;35:412-17.
Heaney RP. Functional indices of vitamin D status and ramifications of vitamin D deficiency. Am j Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1706S-9S.
Vitamin D mangel. Kvalitetsutvalget, Norsk barnelegeforening.
Srivastava T. et al. Serum 25-OH-vitamin D level in children: is there a need to chanche the reference range base don 2011 Istitute of Medicine report? Clinical pediatrics 2011;52(2):178-82.