Agens/analyse

Vankomycin

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Monitorering av serumkonsentrasjon for å sikre terapeutisk nivå og unngå toksiske konsentrasjoner.
Konsentrasjonsmåling tas etter 3. eller 4. dose, deretter 2 - 3 ggr / uke ved stabil nyrefunksjon.
Ved nyresvikt måles bunnkonsentrasjon daglig.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 ml

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

0-prøve tas umiddelbart før ny dose

Analysemetode

Partikkelforsterket turbidimetrisk hemming (PETINIA)

VK beskrivelse

11 %

Tolkning

0-prøve:15-20 mg/L

Forventet svartid

Utføres daglig

Merknader

Kfr.HOD: Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus / Konsentrasjonsmålinger.

Fra 11.02.21 forventes mellom 20 og 25 % lavere resultat innenfor og rundt terapeutisk område sammenlignet med tidligere. Dette må tas hensyn til ved vurdering av analyseresultat.