Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Partikkelforsterket turbidimetri (PETINIA)

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Terapeutisk område:
300 – 700 µmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Angi legemiddel og timer siden siste dose. EDTA - plasma og heparinplasma kan også benyttes.

Fra 11.02.21 går vi over til en ny metode som ligger cirka 5 % høyere rundt øvre grense for terapeutisk område på 700 µmol/L. Rekvirentene bes ta hensyn til dette ved vurdering av prøvesvar for analysen valproat.

Link