Analysen utføres ved

Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum, Li-heparin eller EDTA-plasma, minimum 0,5 mL.

Plasmaprøve kalles også ”hastetroponin” ettersom man får svar litt raskere fordi plasmaprøver kan sentrifugeres og analyseres umiddelbart. Alternativt kan serumprøver tatt på hurtig koagulerende trombin-rør (RST rør) brukes, de må stå i minimum 5 min før sentrifugering. Det bør ikke veksles mellom EDTA-plasma og serumprøver ved seriemålinger av Troponin T-hs ettersom det i svært sjeldne tilfeller kan bli en diskrepans mellom serum og plasma på opptil 20%.

Holdbarhet

Serum er holdbart 8 timer i romtemperatur og 6 døgn ved 2–8 oC.
Plasma må avpipetteres innen to timer, og er holdbart 8 timer i romtemperatur og 24 timer i kjøleskap ifølge leverandøren.

Analysemetode

Troponin T hs elektrokjemiluminescens immunoassay (ECLIA).
Analyseres på Cobas instrument fra Roche Diagnostics.

VK beskrivelse

VKa Lofoten:
7,2: 6,6 %
19,4: 5,5 %
348: 9,9 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig (ø. hjelpsanalyse i sykehuset)

Referanseområde

≤ 14 ng/L (tilsvarer 99-persentilen i en normalpopulasjon)

Denne cut-off på 14 ng/L er nå lagt inn i DIPS labsystem for laboratoriene ved sykehusene i Vesterålen og Lofoten fom. 12.01.2017.

Kvinner har gjennomsnittlig noe lavere verdier enn menn. Verdiene øker med økende alder hos begge kjønn.

Alders- og kjønnsspesifikke referanseområder er ikke etablert enda.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Indikasjon:
Diagnostikk av hjerteinfarkt/myokardskade.

Tolkning:
Troponin T (TnT) er et lite protein som sammen med troponinene I og C utgjør troponin-komplekset i tverrstripet muskulatur. Troponinkomplekset regulerer interaksjonene mellom aktin og myosin og er dermed sentralt i regulering av muskelkontraksjon. Kardialt TnT er en spesifikk myokardskademarkør. Ved akutt hjerteinfarkt vil økt TnT oftest kunne påvises etter 1-3 timer, avhengig av størrelsen på infarktet. Ved små til moderat store infarkter nås toppunktet mellom 8 og 24 timer etter symptomdebut, og konsentrasjonen normaliseres i løpet av de neste 1-7 døgn. Ved større infarkt nås toppunktet senere, og serumkonsentrasjonen kan være økt i opptil 3 uker.

Tolkning ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt:
Undersøkelser av en referansebefolkning (18-70 år) viser at konsentrasjonen av Troponin T-hs hos hjertefriske normalt ligger lik eller lavere enn 14 ng/L (99-prosentilen). Dette er den cut-off grensen som anbefales i nasjonale retningslinjer for diagnostikk av akutt hjerteinfarkt (se referense 1 og 2).

TnT bør måles ved innkomst og 3–6 timer senere, evnt. også etter 12-24 timer.
NB! Troponinstigning alene er ikke nok for å stille diagnosen hjerteinfarkt:
Det skal påvises minst ett Troponin T-resultat > 14 ng/L (99-persentilen). I tillegg skal det foreligge signifikante endringer i Troponin T-konsentrasjonen:
- Dersom initial Troponin T-konsentrasjon ≤ 14 ng/L, skal det være minst 50 % økning i senere prøver.
- Dersom det initiale Troponin T-resultatet er høyere enn 14 ng/L, kan en endring på minst 20 % mellom det første og senere analyseresultater være forenlig med akutt hjerteinfarkt.

Det er viktig å være oppmerksom på at selv om troponinene er hjertespesifikke, er de ikke spesifikke for akutt koronarsykdom. Mange pasienter har stabile troponinverdier som er høyere enn 99-percentilen uten at det foreligger iskemisk hjertesykdom. Eldre (> 65 år) og/eller pasienter med komorbiditet som har stabile (≤ 20  % endring) forhøyede verdier over 99-percentilen, skal ikke diagnostiseres som akutt hjerteinfarkt. Enhver myokardskade vil kunne gi økte TnT-verdier i plasma, f.eks. iskemi, hjertesvikt, arytmier, myokarditt, kardiomyopati, maratonløp, traumer samt ved lungeemboli og ved bruk av kardiotoksiske medikamenter. Forhøyet TnT kan også ses ved sykdommer som f.eks. nyresvikt og sepsis, men også her indikerer troponinøkningen skade på myokard. Ved disse andre tilstandene vil man ikke finne så raske endringer i konsentrasjon som ved akutt hjerteinfarkt. En rekke studier har vist at høyt nivå av TnT er en negativt prognostisk indikator selv innenfor referanseområdet.

Feilkilder:
Betydelig hemolyse (Hb > 0,1 g/dL i serum/plasma) kan gi falsk for lave verdier. Antistoffer hos pasienten mot reagenser som brukes i analysen, kan en sjelden gang interferere og gi feil svar. Høye doser biotin (et B-vitamin) kan gi falsk lave verdier.

Referanser:
1. Nasjonale anbefalinger for tolkning av troponinresultater ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt. NSMB/NCS, mai 2013.
2. http://tidsskriftet.no/2013/11/retningslinjer/nasjonale-anbefalinger-tolkning-av-troponinverdier-ved-diagnostikk-av-akutt

Link