Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Mistanke om akutt hjerteinfarkt. Ved innleggelse i sykehus pga. mistanke om akutt hjerteinfarkt taes det vanligvis blodprøver etter 0 t (ved innleggelse), etter 3-6 timer og ved fortsatt tvil evt. også etter 12-24 t.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL
Analysen utføres i serum. Det bør ikke veksles mellom serum og plasma som prøvemateriale.

Holdbarhet

Holdbarheten i serum er 24 t.

Analysemetode

Troponin I høysensitiv direkte kjemiluminenscensteknologi.

VK beskrivelse

CVa krav: ≤10 % (Verifiseringsrapport)
Oppnådd CVa:
Nivå 1: 3,1 % ved 41 ng/L
Nivå 2: 4,7 % ved 71 ng/L
Nivå 3: 8,7 % ved 738 ng/L

Grand Average CV:
Nivå 1: 4,1 % ved 41 ng/L
Nivå 2: 6,5% ved 71 ng/L
Nivå 3: 12 % ved 738 ng/L

Tillatt totalfeil (Westgaard): 63,75%

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 45 ng/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Denne nye Troponin I metoden fra Siemens er en høysensitiv metode, dvs. at man kan måle Troponin I verdier hos over 50% av friske individer med tallverdier under referansegrensen som er den øvre 99 percentilen hos friske personer. For Siemens høysensitiv Troponin I metode er 99 percentilen funnet å være 45 ng/L hos friske kvinner og menn. Ved akutt hjerteinfarkt vil Troponin I stige i serum fra 1 - 3 timer etter at symptomene startet, avhengig av analysemetoden og størrelsen på infarktet. Ved små til moderat store infarkter nåes høyeste verdi mellom 8 og 24 timer etter symptomdebut. Konsentrasjonen normaliseres over de neste 1 - 7 døgn. Ved større hjerteinfarkter nåes toppunkt seinere og Troponin I kan bli økt i opp til 1 - 3 uker.

Med de nye, sensitive metodene anbefales det nå at man benytter 99 percentilen som beslutningsgrense for påvisning av akutt hjerteinfarkt. I tillegg kreves en stigning i konsentrasjon av Troponin I på minst 20% hvis første verdi var over 99 percentilen og 50 % stigning i løpet av 3 timer hvis første verdi var under 99 percentilen. Beslutningsgrensene er høyere etter PCI-behandling (5 ganger stigning) og coronar bypass operasjon (10 ganger stigning).

Troponin I utgjør sammen med troponin T og troponin C de tverrstripete muskelcellers troponin kompleks. Det troponin I som finnes i myokardcellene har ikke den samme aminosyre sammensetning som troponinet i skjelettmuskelcellene. Hjertespesifikk troponin I (cTnI) lar seg derfor bestemme helt spesifikt med immunkjemisk teknikk. Noen få prosent av cTnI finnes fritt i cytoplasma i hjertemuskelcellene og kan frigjøres ved anstrengelser og andre sykdommer som påvirker hjertet. Resten av cTnI er kompleksbundet. I blodet finnes cTnI i flere molekylære kompleksformer. Halveringstiden er usikker, men antas i gjennomsnitt å være noen timer. Ved akutt hjerteinfarkt normaliseres imidlertid plasmakonsentrasjonen langsommere enn dette pga. kontinuerlig frisetting av troponin I.

Økning i høysensitiv Troponin I kan skyldes en rekke årsaker inkl. akutt hjerteinfarkt, myokarditt, betydelig anemi, vaskulitt, traume mot hjertet, arytmi, kardiogent sjokk, akutt hjerneslag, subaraknoidalblødning, fysisk anstrengelse, sepsis, nyresvikt, lungeembolisme, toksiske medikamenter mm. Diagnosen akutt hjerteinfarkt stilles ihht. nye Europeiske retningslinjer på basis av typiske symptomer, biokjemiske tegn på hjertemuskelskade (økt Troponin I) og evt. tegn på myokard iskemi på EKG (STEMI), eller ved bildediagnostikk (Ekko cor, coronar angiografi, PET) mm. Se Europeiske retningslinjer for detaljert beskrivelse av diagnostikken.

Referanser:
1) Informasjon om høysensitiv Troponin I fra Siemens Healthineers. Troponin I hs Siemens Healthineers
2) Europeiske retningslinjer for akutt hjerteinfarkt. www.escardio.org/Guidelines
3) J Boeddinghaus et al. Clin Chem (2018) 64;9, 1347-60.
4) Roffi M, et al. Eur Heart J. 2016;37:267-315.
5) Thygesen K, et al. Eur Heart J. 2012;33:2551-67.
6) Wildi K, et al. Am Heart J. 2016;181:16-25.

Merknader

Laboratoriene i Lofoten og Vesterålen gjør Troponin T

Norsk laboratoriekodeverk

NPU27591

Link