Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten

Indikasjon

Diagnostikk ved mistanke om hjertesvikt. Vurdering av prognose og effekt av behandling hos pasienter med påvist hjertesvikt. Prognosevurdering ved iskemisk hjertesykdom.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

Bodø: 3 dager i kjøleskap
Lofoten: 6 dager i kjøleskap
(i følge leverandører)

Analysemetode

Kjemiluminescens

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

VKa, Lofoten:
143: 3,8 %
160: 3,7 %
2976: 2,8 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Barn:
0-2 dager: < 11987 ng/L
3-11 dager: < 5918 ng/L
12-30 dager: < 2500 ng/L
1 mnd - 1 år: < 646 ng/L
1-2 år: < 413 ng/L
2-6 år: < 289 ng/L
6-18 år: < 158 ng/L

Kvinner:
18 - 50 år: < 169 ng/L
50 - 70 år: < 254 ng/L
70 - 80 år: < 507 ng/L
> 80 år: < 1691 ng/L

Menn:
18 - 50 år: < 85 ng/L
50 - 70 år: < 169 ng/L
70 - 80 år: < 507 ng/L
> 80 år: 846 ng/L

Vi endrer referanseverdiene for NT-proBNP for barn fom. 01.01.2018. Selv om hjertesvikt er svært sjeldent hos barn, så er de viktig å ha korrekte referanseverdier i de tilfeller hjertesvikt mistenkes hos barn. Verdiene for NT-proBNP er mye høyere i spedbarnsalderen enn hos større barn og hos ungdommer og voksne. Referanseverdiene er tatt fra vitenskapelig litteratur (Nir A. et al. Pediatr Cardiol. 2009 Jan; 30(1):3-8. doi: 10.1007/s00246-008-9258-4. NT-pro-B-type natriuretic peptide in infants and children: reference values based on combined data from four studies). Tilsvarende referanseverdier brukes på UNN og referanseområdet for aldersgruppa 12-30 dager er hentet fra Rikshospitalet, OUS, Oslo.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Dersom pasienten bruker biotintilskudd kan man se falskt for lave resultater. Dersom slik interaksjon mistenkes bør man ta ny prøve etter seponering av biotin.

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Merknader

Etter anbefaling fra Norsk selskap for medisinsk biokjemi og hjertesviktgruppen i Norsk Cardiologisk Selskap så endrer Sentrallaboratoriet i Nordlandssykehuset måleenhet for det natriuretiske peptidet NT-proBNP fra pmol/L til ng/L fom. 25.10.2017. Dette har bakgrunn bla. i anbefalinger for behandling av hjertesvikt fra «European Society of cardiology» som kom i 2012. Dette innebærer at både resultat og referenseverdiene gies ut i ng/L.
Omregningsfaktorer for NT-proBNP:
ng/L = pmol/L x 8,457
pmol/L = ng/L x 0,118

Vi anvender serum selv om det i andre referanser anbefales EDTA-plasma.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU21571