Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod

Prøvebehandling

Prøven bør analyseres prøvetakingsdagen, men kan analyseres med rimelig god presisjon og nøyaktighet inntil 24 t etter prøvetaking. Det varsles om eventuell forekomst av umodne og atypiske celler dersom prøven analyseres innenfor 12 t etter prøvetaking.

Holdbarhet

< 48 t

Analysemetode

Lysspredning, Fluorescens, Peroksidase

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Disse parametre inngår i maskinell diff hvite: Leukocytter (totalt antall), nøytrofile #, monocytter # , eosinofile #, og lymfocytter #. Eventuelle suspektalarmer om forekomst av umodne og atypiske celler og blaster angis. Maskinell differensialtelling har en langt høyere presisjon enn visuell telling, og er mindre ressurskrevende.