Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Indikasjon

Diagnostikk og oppfølging av myelomatose, makroglobuliemi, amyloidose og annen monoklonal gammopati.
Risikoevaluering i forhold til fremtidig progresjon av nyoppdaget MGUS (monoklonal gammopati av usikker betydning).
Responsevaluering ved behandling av myelomatose, spesielt ved lettkjedesykdom og/eller AL-amyloidose.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap.
Eldre prøver kan også analyseres ved behov, det gjøres da oppmerksom på at svaret bør tolkes med forsiktighet da nivået av frie lette lambda kjeder kan falle. Det bør tilstrebes at prøvene oppbevares så kort tid som mulig i romtemperatur på grunn av kort holdbarhet (3 dager).

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

VK beskrivelse

VKa beregnet ut fra interne kontroller i perioden 01.11.19-24.12.20 er
6 % (ved 21-31 mg/L)
4 % (ved 40-62 mg/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

5,7-26,3 mg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Lett økte verdier kan sees ved redusert nyrefunksjon og ved polyklonal immunglobulinøkning.
OBS: Analysen måler summen av både mono- og polyklonale frie lette lambdakjeder.

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer


Merknader

Analysen kan bli etterrekvirert av laboratorielege på bakgrunn av funn på proteinelektroforese eller kliniske opplysninger.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19607 Lambda mg/L