Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin 5mL og 0,5 mL serum

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin og i tillegg en vanlig serumprøve

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Samlemengde og samletid for urin må oppgis. Serumprøve for bestemmelse av kreatinin må tas i løpet av samleperioden. Denne beregninga av glomerulus filtarsjonshastighet (GFR) anbefales erstattet med estimert GFR. Vårt laboratorium beregner automatisk estimert GFR hver gang serum kreatinin analyseres hvis pasienten er > 18 år

Link