Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten

Prøvemateriale/prøvemengde

Samleurin 5 mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

For nøyaktig beregning av døgnutskillelse må korrekt samlemengde og samletid anføres (nøyaktig klokkeslett for begynnelse og slutt ).

Fra 10.02.21 har Sentrallaboratoriet, Bodø tatt i bruk ny metode for analysering av karbamid i urin. Den nye metoden gir cirka 19 % lavere resultat sammenlignet med den forrige. Rekvirentene bes ta hensyn til dette ved vurdering av prøvesvar.

Link