Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Partikkelforsterket immunturbidimetrisk hemming (PETINIA)

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Oppgi legemiddel og timer siden siste dose.

Fra 11.02.21 går vi over til en ny metode som vil gi cirka 10 % høyere resultater. Rekvirentene bes ta hensyn til dette ved vurdering av prøvesvar.

Link