Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Indikasjon

Diagnostikk og oppfølging av myelomatose, makroglobulinemi, amyloidose og annen monoklonal gammopati.
Risikoevaluering i forhold til fremtidig progresjon av nyoppdaget MGUS (monoklonal gammopati av usikker betydning).
Responsevaluering ved behandling av myelomatose, spesielt ved lettkjedemyelomatose og/eller AL-amyloidose.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap.
Eldre prøver kan også analyseres ved behov, det gjøres da oppmerksom på at svaret bør tolkes med forsiktighet da nivået av frie lette kappa kjeder etter 14 dager gjennomsnittlig har falt med 10 % og frie lette lambdakjeder ikke reduseres tilsvarende (4 % reduksjon etter 14 dager).
Det bør tilstrebes at prøvene oppbevares så kort tid som mulig i romtemperatur på grunn av kort holdbarhet.

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

VK beskrivelse

VKa beregnet ut fra interne kontroller i perioden 16.09.19-27.11.20 er
10% for lav kontroll
7% for høy kontroll

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

0,26-1,65 (oppgitt fra leverandør, The Binding Site Group)
Hos pasienter med redusert nyrefunksjon kan ratio opp mot 3,1 skyldes redusert nyrefunksjon, og ikke nødvendigvis være uttrykk for monoklonal sykdom.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Beregnet ratio mellom kappa frie lette immunglobulinkjeder og lambda frie lette immunglobulinkjeder.
Analysen kan bli etterrekvirert av laboratorielege på bakgrunn av funn på proteinelektroforese.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU 19608 Kappa/Lambda ratio