Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Indikasjon

Diagnostikk og oppfølging av myelomatose, makroglobuliemi, amyloidose og annen monoklonal gammopati.
Risikoevaluering i forhold til fremtidig progresjon av nyoppdaget MGUS (monoklonal gammopati av usikker betydning).
Responsevaluering ved behandling av myelomatose, spesielt ved lettkjedesykdom og/eller AL amyloidose.


Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap.
Eldre prøver kan også analyseres ved behov, det gjøres da oppmerksom på at svaret bør tolkes med forsiktighet da nivået av frie lette kappa kjeder etter 14 dager gjennomsnittlig har falt med 10 %.
Det bør tilstrebes at prøvene oppbevares så kort tid som mulig i romtemperatur på grunn av kort holdbarhet (1 dag).

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BNProSpec)

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

VKa beregnet ut fra interne kontroller i perioden 13.09.19-30.10.20 er
5% (ved 17 mg/L)
5% (ved 32 mg/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

3,3-19,4 mg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Lett økte verdier kan sees hos pasienter med redusert nyrefunksjon eller polyklonal immunglobulinøkning, se også informasjon om kappa/lambda-ratio.
OBS: Analysen måler summen av både mono- og polyklonale frie lette kappakjeder.

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

Merknader

Analysen kan bli etterrekvirert av laboratorielege på bakgrunn av funn på proteinelektroforese eller kliniske opplysninger.

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19606 Kappa mg/L