Agens/analyse

Gentamicin/Tobramycin

Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø tel. 75 57 83 50

Indikasjon

Monitorering av serumkonsentrasjon

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 ml

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Aminoglykosider (gentamicin / tobramycin) doseres som hovedregel gang i døgnet.
Konsentrasjonsmåling ved dosering en gang i døgnetmåles før 4. dose, deretter 2 ggr / uke ved stabil nyrefunksjon.
Ved nyresvikt må bunnkonsentrasjonen måles daglig.
Ved dosering 1 x daglig: Det tas 0-prøve og eventuelt prøve 8 timer etterpå begynt infusjon
(Ved dosering 2-3 x daglig:Det tas 0-prøve og toppverdimåles 1 time etter påbegynt infusjon)
0-prøve tas umiddelbart før infusjon. Andre prøve tas1/2 time etter avsluttet infusjon (eller 1 time etter påbegynt infusjon).

Analysemetode

Kjemiluminescens.

Tolkning

Ved dosering1 x daglig: 0-prøve < 0,5 mg/L. 8 timers prøve:1,5-4,0 mg/L
Ved dosering 2-3 x daglig: 0-prøve < 2 mg/L. Toppkonsentrasjon (1 times prøve) 6 -12 mg/L

Forventet svartid

Daglig

Merknader

Kfr. HOD: Nasjonal faglig retningslinje for bruk avantibiotika i sykehus / Konsentrasjonsmåling