Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Partikkelforsterket immunturbidimetrisk hemmingsteknikk (PETINA)

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Oppgi legemiddel og timer siden siste dose.

Fra 11.02.21 går vi over til en ny metode som ligger 5,2 % høyere rundt nedre grense for terapeutisk område ( = 40 µmol/L) og 8,9 % høyere rundt varslingsgrensen på 100 µmol/L. Rekvirentene bes ta hensyn til dette ved vurdering av prøvesvar for analysen fenytoin.

Link