Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Indikasjon

Vurdere risiko hos pasienter uten kjent kardiovaskulær sykdom, men som har intermediær risiko (10-20%) for koronarsykdom de neste 10 år basert på vanlige risikofaktorer (blodtrykk, røyking, kolesterol mm.), der legen behøver tilleggsinformasjon for å tilråde det beste opplegget. Valg av sekundærpreventive tiltak bør ikke baseres på sensitiv-CRP-målinger.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

8 dager i kjøleskap

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

VKa beregnet ut fra intern kontroll i perioden 19.08.19-30.11.20 er
2 % (ved 1,8 mg/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

< 4 mg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Flere store populasjonsbaserte studier som har evaluert CRP i uselekterte asymptomatiske individer har vist at utgangsnivå av CRP har prediktiv verdi for langsiktig risiko for hjerteinfarkt, iskemisk slag og perifer vaskulær sykdom. Betydningen av CRP for kardiovaskulær risiko består også etter justering for alder, røyking, lipidnivåer, blodtrykk og diabetes. «Centers for Disease Control and Prevention» og “The American Heart Association” definerer ulike sensitiv CRP nivåer slik:
CRP <1 mg/L: lav risiko
CRP, 1-3 mg/L: midlere risiko
CRP >3 mg/L: høy risiko.

Røyking og overvekt er også forbundet med høyere nivåer. Enkeltmålinger kan være vanskelige å tolke, og man bør derfor uansett gjøre to målinger av sensitiv CRP med noen ukers mellomrom, eventuelt flere dersom det er mistanke om at det kan ha foreligget samtidig, lett interkurrent sykdom eller hvis de to måleresultatene er betydelig forskjellige. Tolkningen vanskeliggjøres ved at en lavgradig økning av CRP er uspesifikk og sees ved lette betennelsestilstander, for eksempel ved banale eller subkliniske infeksjoner. En lav verdi har derfor størst prediktiv verdi.

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NOR05091 CRPs mg/L